Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 2a. Normes aplicables a l'edificació segons alineacions de vial
  Article
  Article 243 - Espai lliure interior

Article 243 - Espai lliure interior


1. A les zones on es permeti l'ocupació amb edificacions de l'espai lliure interior d'illa, els límits de les quals tindran la consideració d'alineacions, se subjectaran a les prescripcions següents:

a. La planta baixa podrà sobrepassar la profunditat edifi­cable en aquelles illes en què la superfície total de l'espai lliure interior no sigui inferior a
1000 m.
b. El soterrani podrà ocupar la totalitat de la parcel·la, i haurà de garantir‑se el tractament enjardinat de la coberta quan l'espai interior de l'illa no sigui edifica­ble en planta baixa.
c. La planta baixa sobre l'espai interior d'illa no depassarà l'alçada lliure que s'assenyala a la reglamentació de la zona corresponent, i s'haurà de cobrir mitjançant terrat.
d. Amb la finalitat de protegir i preservar els jardins o arbrat existents, els ajuntaments respectius podran restrin­gir les condicions per a l'ocupació de l'espai lliure inte­rior d'illa que s'assenyalen en aquest article, i podran, si escau, prohibir totalment o parcialment l'ocupació en planta baixa o soterranis, promovent, amb aquesta finalitat, els instruments urbanístics adients.

2.  L'edificació a l'espai lliure interior d'illa, només podrà estendre's, referit a la rasant d'un carrer, fins a una profunditat igual a la meitat de la distància entre l'alineació interior de l'edificació de la parcel·la i l'alineació interior oposada de l'illa.
Aquesta profunditat límit s'haurà de reduir en els casos de desnivell entre façanes oposades de l'illa de manera que l'edificació en l'espai lliure no depassi un pla ideal, traçat a 45º des del límit de la profunditat edificable de la parcel·la oposada a l'altura màxima corresponent a la planta baixa. Tampoc ha de depassar el pla traçat d'igual manera des del límit de la profunditat edifi­cable de les parcel·les corresponents als altres frontals d'illa.
En els casos en què la parcel·la depassi la profunditat que diu el paràgraf primer d'aquest apartat segon, sense arribar a un altre carrer, la resta de la parcel·la no podrà edifi­car‑se, en planta baixa, a més alçada de la que correspondria a un solar amb frontal a l'alineació oposada i que tingués per longitud de façana el segment interceptat, en aquest front, per dues perpendiculars a aquest segment, traçades des dels dos punts extrems posteriors del solar real.

Imatges en el Annex IV de les Ordenances d'Edificació.

 • Ordenança sobre aparcaments en edificis de nova construcció, a Sant Joan Despí.

  Municipi
  Sant Joan Despí
  Aprovada definitivament, en text refós, per Acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 24 de gener de 1990 (DOGC núm. 1283 de 25/04/90)

  Títol preliminar.

  Disposicions de caràcter general

  Art. 1. Objecte
  Constitueix l'objecte d'aquestes ordenances la regulació sobre previsió de places d'aparcament en els edificis de nova construcció.

  Art. 2. Àmbit d'aplicació

  El present títol i el títol I de les presents Ordenances seran d'aplicació a les zones amb qualificació de Densificació urbana semiintensiva (13b) del municipi de Sant Joan Despí.

  Títol I.

  Previsió d'aparcaments a les zones de Densificació urbana semiintensiva (clau 13b)

  Art. 3. Previsió d'aparcaments en els edificis

  1. Les places mínimes d'aparcaments que s'hauran de preveure són les següents:

  1.1 Edificis d'habitatges.

  a. A sòl urbà una plaça per cada habitatge construït, amb independència de la seva superfície.
  b. A sòl urbà, objecte d'un Pla especial de reforma interior, les que es fixin en aquest mateix, amb el mínim d'una plaça per cada habitatge previst d'acord amb el nombre màxim fixat al pla o una plaça per cada 100 m2 de sostre previst, essent d'obligat compliment el nombre més gran d'aquestes dues opcions.

  1.2 Edificacions objecte de Rehabilitació.
  Serà d'aplicació l'Ordenança metropolitana de rehabilitació aprovada pel Consell de la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 18 d'abril de 1985.

  Art. 4. Ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani

  L'espai lliure interior d'illa s'ajustarà a les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, article 243.

  Art. 5. Articles afectats de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità

  1. L'article 3 de les presents ordenances afecta a l'article 298.2.A de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a reserva de places d'aparcament en edificis d'habitatges.

  2. L'article 4 de les presents ordenances afecta a l'article 243.1.B de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani, es a dir, sense donar lloc a augment de l'índex d'edificabilitat zonal.

  3. L'article 299.5.6 de les Normes del Pla general metropolità (Regles sobre previsió d'aparcaments en edificis) serà interpretat d'acord amb l'esperit de les presents ordenances , justificat a l'article 3, pel qual no serà d'aplicació l'opció de substitució de les places d'aparcament en els edificis per espais contigus de zona urbana.

  4. Per als edificis, en que, d'acord amb les presents ordenances, no se superi en 3 el nombre de places d'aparcament necessàries, prèvia justificació d'impossibilitat d'emplaçament de les mateixes per raons físiques, restaran exempts del compliment de la present ordenança.

  Disposició final

  Per a la resta de zones del municipi seran vigents les Normes urbanístiques i Ordenances metropolitanes del Pla general metropolità.

  Modificació del PGM, pel que fa a la regulació d'aparcaments en edificis de nova construcció a Sant Joan Despí.

  Aprovada definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 22 de novembre de 2000 (DOGC núm. 3348 de 15/03/01), amb la següent prescripció d'ofici:

  S'aplicarà el que disposen els articles 299.5 i 299.6, actualment vigents, en aquells casos que sigui impossible físicament ubicar les places d'aparcament en planta soterrani i en planta baixa, fins i tot utilitzant ascensors mecànics.

  Títol preliminar.

  Disposicions de caràcter general

  Art. 1. Objecte

  Constitueix l'objecte d'aquestes ordenances la regulació sobre previsió de places d'aparcament en els edificis de nova construcció.

  Art. 2. Àmbit d'aplicació

  El present títol i el títol I de les presents Ordenances seran d'aplicació a tot l'àmbit territorial de Sant Joan Despí, independentment de la seva qualificació i classificació o règim jurídic del sòl.

  Reglamentació Ordenança

  Art. 3. Previsió d'aparcaments en els edificis

  1. Les places mínimes d'aparcaments que s'hauran de preveure són les següents:

  1.1 Edificis d'habitatges.

  a. A sòl urbà dos places per cada habitatge construït, amb independència de la seva superfície.
  b. A sòl urbà, objecte d'un Pla especial de reforma interior o sòl urbanitzable programat, les que es fixin en aquest mateix, amb el mínim de dos places per cada habitatge previst d'acord amb el nombre màxim fixat al pla o dos places per cada 100 m2 de sostre previst, essent d'obligat compliment el nombre més gran d'aquestes dues opcions.

  1.2 Edificacions objecte de Rehabilitació.

  Serà d'aplicació l'Ordenança metropolitana de rehabilitació aprovada pel Consell de la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 18 d'abril de 1985.

  Art. 4. Ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani

  L'espai lliure interior d'illa s'ajustarà a les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, article 243.

  Art. 5. Articles afectats de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità

  1. L'article 3 de les presents ordenances afecta a l'article 298.2.A de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a reserva de places d'aparcament en edificis d'habitatges, tant en sòl urbà com urbanitzable.

  2. L'article 4 de les presents ordenances afecta a l'article 226 i 243.1.B de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani i rasants del mateix.

  3. L'article 299.5 i 6 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità (Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis) serà interpretat d'acord amb l'esperit de les presents ordenances, justificat a l'article 3, per la qual cosa no serà d'aplicació general l'opció de substitució de les places d'aparcament en els edificis per espais contigus de zona urbana.

  Disposició addicional

  Per allò no previst a la present Ordenança, s'estarà al que disposa el Pla general metropolità (PGM).

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona
  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  APARCAMENTS

  Art. 243. Espai lliure interior (Es modifica l'apartat 1.b.)

  1.b. El soterrani podrà ocupar la totalitat de la parcel·la, i haurà de garantir el tractament enjardinat de la coberta quan l'espai interior d'illa no sigui edificable en planta baixa.
  Es permetrà que el sostre de la rampa que doni accés als aparcaments situats en planta soterrani sobresurti de l'anterior coberta quan, per motiu d'una reduïda profunditat edificable, no sigui possible una altra solució. Aquest sostre haurà de ser tractat en consonància amb al tractament enjardinat de la coberta. Aquesta solució només es permetrà quan l'ús d'aparcament en planta soterrani ocupant l'espai lliure de parcel·la sigui necessari pel nombre de places requerides.

  Disposicions addicionals de la modificació del Pla General Metropolità

  Primera. Adequació de les condicions d'habitabilitat

  Seran d'aplicació les condicions següents:

  a. Els habitatges es desenvoluparan en una superfície útil mínima de 40 m2.
  b. Cada habitatge disposarà, com a mínim, d'una longitud de 3 m. en contacte amb la façana a via pública o espai interior d'illa.
  c. Las superfície corresponent als cossos sortints tancats (tribunes, miradors, etc.), no comptabilitzarà als efectes de superfície mínima de les peces a les que estiguin annexionats.

  Segona. Habitatges per a col·lectius específics

  1. Les actuacions d'habitatge, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la seva destinació.

  2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

  3. La densitat del sector no es veurà afectada per les actuacions d'habitatge reduït derivades dels dos punts anteriors.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.