Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 2n. Disposicions generals sobre les llicències
  Article
  Article 19 - Termini d'execució

Article 19 - Termini d'execució


1. L'incompliment del termini per a l'execució, comportarà en tot cas:

a. la necessitat de sol·licitar pròrroga del termini d'execució, amb meritació de les taxes corresponents
b. l'adaptació de l'obra o la instal·lació a les modificacions de la normativa, fins i tot d'índole tècnico-constructiva, que s'hagués aprovat amb posterioritat a la concessió de la llicència de què es tracti, en allò que sigui compatible amb l'estat real de l'obra, i la precisió, per continuar les obres, d'obtenir llicència d'adaptació, amb meritació de taxes, com si es tractés de nova llicència.

2. El termini de pròrroga serà fixat per l'Ajuntament, tenint en compte l'estat de les obres i la complexitat d'aquelles pendents de realitzar i, si és el cas, l'al·legació que sobre aquest extrem es formuli i justifiqui a la sol·licitud de pròrroga.

3. L'incompliment dels terminis concedits novament portarà implícita la caducitat de la llicència, sense dret a indemnització.

4. El que estableix aquest article ho és sense perjudici de l'aplicació de la normativa vigent sobre suspensió de llicències i edificació forçosa, o de la que procedeixi, segons la naturalesa de la llicència de què es tracti.