Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 6è. Protecció de l'arbrat
  Article
  Article 170 - Protecció dels arbres

Article 170 - Protecció dels arbres


1. Quan es facin obres en terrenys pròxims a una plantació d'arbrat, o els vehicles o màquines utilitzats per l'empresa constructora haguessin de circular o emplaçar-s'hi, prèviament a l'inici dels treballs hauran de protegir-se els arbres al llarg del tronc i fins a una altura no inferior a 3 m. mesurats des del sòl, amb taulers lligats amb filferro o de qualsevol altra manera que indiqui el servei tècnic municipal corresponent.

2. Les proteccions a les quals es refereix el paràgraf anterior es retiraran una cop acabada l'obra.