Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 1a. Disposicions comunes
  Article
  Article 144 - Sòl no urbanitzable

Article 144 - Sòl no urbanitzable


1. El Pla General qualifica de sòl no urbanitzable el que queda delimitat com a tal als plànols b‑1, a escala 1:10.000.

2. Al sòl no urbanitzable no es permetran més aprofitaments que els agrícoles, forestals, paisatgístics i els extractius actuals que són perimetrats al plànol b‑2, a escala 1:5.000. En tot cas haurà d'assegurar‑se la conservació dels seus elements naturals, sòl, flora, fauna o paisatge.

3. Dins del sòl no urbanitzable el Pla defineix les infrastructures que corresponen a aquest sòl.