Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 1a. Terrenys no edificables de propietat privada
  Article
  Article 140 - Titularitat

Article 140 - Titularitat


1. La propietat dels terrenys a què es refereix aquesta secció es considerarà part integrant de les parcel·les edificables incloses a l'illa o sector, de manera que les dues propietats resulten inseparables. En cas que l'ajuntament respectiu estimés que els terrenys són susceptibles de divisió podrà autoritzar, a través de la llicència de parcel·lació corresponent, que s'assignen a cada una d'aquelles en la proporció adequada.

2. Si els terrenys no edificables afectessin diverses parcel·les, segons el que s'ha indicat al paràgraf anterior, quedarà establerta una comunitat obligatòria sobre la superfície de totes elles atribuint a cada propietari de les finques sobre les quals s'adscriuen una quota indivisa sobre la nova finca comuna proporcional al respectiu volum edificable, amb les compensacions econòmiques que siguin pertinents.

3. Els terrenys no edificables podran subjectar-se, totalment o parcialment, a servitud de pas, vistes, estacionament o altres, segons la seva naturalesa i utilitat, per al servei de sector, polígon, illa o unitat d'actuació, prèvies les indemnitzacions corresponents.