Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 5a. Centre direccional terciari i de reequipament Litoral-Provençana
  Article
  Article 105 - Previsions d'usos

Article 105 - Previsions d'usos


1. En aquesta subzona es preveuran edificis per als usos següents:

a. Administratius dels organismes públics (4.500 m2 sostre); comercials i locals de negoci (28.000 m2 sostre); sostre per a oficines (28.000 m2 sostre); hotelers (8.000 m2 sostre).
b. Terminal d'autobusos urbans, estació ferrocarril del Maresme i terminal de "park and ride", amb possible desenvolupament en diverses plantes: 2 ha.
c. Parc urbà de 7 ha de superfície. Equipaments esportius mínims en una sola àrea: 1'5 ha, principalment per a instal·lacions en pavellons coberts de tipus polisportiu d'ús intensiu i una pista exterior d'atletisme.
d. Equipaments escolars per a 200 places d'ensenyament ma­ternal i pre‑escolar i 810 de batxillerat polivalent i escola professional: 1 ha.
e. Equipament hospitalari de districte i centre assistencial: 2 ha.
f. Sostre per a habitatge: 120.000 m2 sostre.

2. La superfície de sòl bruta destinada als usos dels epígrafs a) i f) serà de 10,2 ha, i l'índex d'edificabilitat brut sobre aquesta àrea de referència serà de 2,18 m2 sostre/m2 sòl. Així mateix, sobre aquesta àrea de referència es preveuran 1.200 places d'aparcament a l'interior de l'àrea d'edificació, a raó d'una plaça per cada 100 m2 útils.