Condicions

Aquesta aplicació web recull, en català, les Normes urbanístiques del PGM i les Ordenances metropolitanes d'edificació amb les modificacions substancials aprovades fins el 31 de desembre de 2009. No hi figuren, doncs, totes les modificacions dels textos citats; només les que s'han considerat més rellevants.

No es tracta d'una publicació oficial sinó merament divulgativa. Per tant, en cas de discrepància, prevaldrà el redactat contingut en els textos aprovats oficialment i publicats en els butlletins pertinents.

El nucli original d'aquestes normes jurídiques és el text de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona aprovat el 14 de juliol de 1976 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 19 de juliol de 1976 i el Text refós de la modificació de determinats articles de les Normes del PGM de 8 d'agost de 1988.

Complementàriament a les esmentades Normes urbanístiques es van aprovar les Ordenances metropolitanes d'edificació (15 de juny de 1978), l'Ordenança metropolitana de rehabilitació (18 d'abril de 1985) i l'Ordenança metropolitana de publicitat (1 d'octubre de 1987).

Advertiment:

Les referències que es fan a la Corporació Metropolitana en l'articulat de les Normes i Ordenances, en l'assenyalament de competències, gestió i disciplina urbanística, s'han d'entendre per les que es determinen a la legislació urbanística, territorial i d'organització de Catalunya:

  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
  • Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya
  • Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries
  • Llei 7/1987, del 4 d'abril, per la qual s'estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d'influència directa en tot allò que no estigui derogat
  • Llei 5/1987, de 4 d'abril, del règim provisional de les competències de les diputacions provincials