Plaça del Riu Sec i passarel·la de la Farigola

La plaça del Riu Sec i la passarel·la de la Farigola són dos elements clau per a la cohesió del teixit urbà de Cerdanyola. Preveuen la millora de la connectivitat entre els diferents espais del municipi i l'accés als seus futurs equipaments. La plaça esdevé un nou centre per al barri i la passera dona accessibilitat sobre les vies del tren.

Imatge general de la plaça del Riu Sec
Santiago Periel
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juny 2010
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Gener 2013
  Municipi:
  Cerdanyola del Vallès
  Superfície:
  6.400 m(plaça).
  1.193 m(passarel·la).
  Cost:
  1.349.807,3 €
 • Autors:
  Montserrat Periel (arquitecta - AMB), Manuel Reventós (enginyer de camins, canals i ports - passarel·la)
  Direcció de projecte:
  Montserrat Periel (arquitecta - AMB), Manuel Reventós (enginyer de camins, canals i ports - passarel·la)
  Direcció d'obra:
  Montserrat Periel (arquitecta – AMB), David Aguilar (enginyer tècnic d'obres públiques – AMB), Manuel Reventós (enginyer de camins, canals i ports –passarel·la)
  Col·laboradors:
  Luisa Solsona (arquitecta, obra), Virgínia Díaz del Río (arquitecta, projecte), Dina Hermoso, Francesc Germà, Gisela Traby (enginyers tècnics industrials), Jordi Bardolet (enginyer tècnic agrícola), Guillem Collell (enginyer de camins, canals i ports - passarel·la), Jaume Guàrdia (enginyer de camins, canals i ports - passarel·la)
  Contractista:
  COPCISA
Premis i reconeixements

Seleccionada 7a Mostra Arquitectura del Vallès.

Descripció

Entre el Riu Sec i les vies del tren, sobre un subsòl contaminat per amiant prèviament confinat i dins d'un entorn caracteritzat per diferents rasants topogràfiques s'ubica l'àmbit on es desenvoluparà la nova zona d'equipaments esportius i escolars que ha de donar servei al barri de la Farigola, situat a l'altre cantó de les vies del tren i en una rasant més elevada. La millora de la connectivitat de la futura zona d'equipaments amb el barri de la Farigola i amb la resta del municipi de Cerdanyola és el punt de partida dels projectes de la plaça del Riu Sec i la passarel·la de la Farigola.

La passarel·la sobre el tren i la plaça conformen la porta i el vestíbul d'accés a la futura zona d'equipaments. La plaça centralitza l'accessibilitat als equipaments i actua com a cohesionador del conjunt. El projecte de la plaça reconeix la topografia de l'entorn i aixeca les rasants per tal de minimitzar l'efecte del desnivell i augmentar, així, la percepció d'acostament al barri residencial. La integració del barri de la Farigola i la plaça es culmina amb la implantació de la passarel·la i, d'aquesta manera, el conjunt esdevé un nou pol de centralitat i espai de trobada.

A la plaça tres franges de paviment es pleguen com si fossin catifes que, tot seguint radis de curvatura tangents i pendents variables –sempre inferiors al 6%-, permeten guanyar alçada fins on ubiquem l'ascensor, a 4.90 m. per sobre de la cota prèvia. Les franges, pavimentades amb peces prefabricades de formigó de grans dimensions (1.20x0.80 m.), permeten els recorreguts accessibles. Dues rampes pavimentades, dues escales i una escala rampada ens ofereixen altres possibles recorreguts. Aquestes franges estructuren el conjunt de l'espai i queden separades per àmbits intersticials que resolen, amb talussos de diferents pendents, la diferencia de rasant entre les franges. Aquests àmbits intersticials, orientats a sud, combinen zones verdes, d'estada i per a jocs infantils i confereix a l'espai , conjuntament amb l'arbrat, el caràcter humanitzat i tranquil que requereix una plaça-jardí.

La trobada de la passarel·la en cada un dels seus dos extrems es resol de manera específica per donar resposta a l'accessibilitat. Al cantó de la plaça una plataforma és alhora mirador i accés a l'ascensor i l'escala. Al cantó del barri Farigola la passarel·la creua per sobre del carrer Frederic Puig per anar a buscar la rasant de la carretera de Barcelona, evitant, així, un segon ascensor. Una biga calaix horitzontal de 100x40 cm de secció i 77 metres de longitud es l'estructura i traça principal de la passarel·la i forma continuïtat amb els laterals de l'ascensor. El tauler, pavimentat amb fusta, es penja de la biga calaix segons una secció corbada per lliurar els gàlibs del tren i del carrer.

On
Enllaços relacionats