Parc de la Costeta

 El parc preserva el caràcter propi del bosc mediterrani. Un itinerari pel bosc organitza diferents activitats: jocs infantils, zones de descans i un bosc d’enfilar-se.

Foto: Santiago Periel
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Desembre 2016
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Desembre 2019
  Municipi:
  Begues
  Superfície:

  7.890 m2

  Cost:
  1.210.886,52 €
 • Direcció de projecte:
  Montserrat Periel, Sara Ferrer, Joan Castellví (AMB)
  Direcció d'obra:
  Natalia Castaños (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Sara Arguedas, Jordi Bardolet, Cristina Magallón, Alvaro Sainz.
  EQUIP EXTERN: Bosch&Ventayol, Pi Enginyeria Civil i Urbanisme
  Contractista:
  Rogasa
Finançament

AMB

Ajuntament de Begues

Descripció

El parc metropolità de la Costeta està ubicat a Begues, dins d’una zona de bosc mediterrani, en un turó de 30 metres de desnivell. El projecte de parc reconeix el caràcter natural específic dels diversos àmbits existents, conseqüència de la seva orientació, topografia, geologia i memòria del lloc: la garriga, la solana, l’obac, les feixes, el rocallam i el Grec. La preservació del caràcter natural del lloc és el punt de partida de la intervenció. 

El nou parc permet una nova manera de recórrer, viure i gaudir d’un espai forestal ja existent, on es prioritzen les espècies autòctones i es potencia un espai de connectivitat entre els barris que l’envolten i el centre de Begues. Un parc per passejar-hi, amb recorreguts lineals accessibles i dreceres, o amb les mateixes activitats recreatives que s’hi inclouen: tobogans de baixada per l’obac ajustats a la topografia com la llera d’un petit rierol, i el bosc de grimpar com un conjunt d’antics troncs romanents. Al llarg dels recorreguts es reconeixen punts singulars i es consoliden murets a les antigues feixes, que conformen petites zones d’estada.

El tractament del perímetre del parc, en la trobada amb els carrers contigus, es resol amb murs de contenció d’acer Corten on l’atalussat natural no és possible. 
El projecte del parc de la Costeta executat és la primera fase del projecte complet que, en fases posteriors, inclourà  la totalitat dels recorreguts i accessos, i la consolidació dels àmbits projectats del conjunt del bosc.

On