Riera de la Murtra

Categoria: Interès ambiental

Municipis: Gavà, Viladecans

IMG

Aquesta antiga llacuna mostra avui l'aspecte d'una riera canalitzada entre conreus. És un dels espais naturals menys coneguts del delta del Llobregat i una de les zones humides més castigades, a causa de la proximitat d'infraestructures i de l'alteració dels fluxos hídrics. L'ús d'aquesta riera com a via de desguàs dels canals de reg de Gavà i Viladecans està documentat des de l'Edat Mitjana. Avui dia, una sèrie de comportes en regulen el nivell de l'aigua i l'aïllen del mar.

És fàcil observar-hi tortugues i, tot i que la vegetació de l'espai es redueix a una estreta franja de canyars, la Murtra és refugi d'espècies d'ocells tant hivernants com nidificants. Amb una mica de sort i paciència, es pot observar, camuflat entre les canyes, un ocell d'uns 35 cm: el martinet menut (Ixobrychus minutus); o bé un ocell més petit que probablement llueix els colors més vistosos del Delta: el blauet (Alcedo atthis). A la superfície de l'aigua s'hi poden veure algunes espècies d'anàtids, com el morell cap-roig (Aythya ferina).

La zona humida de la Murtra s'inclou al Pla d'espais d'interès natural de Catalunya (PEIN) i és zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) des del 2006.

Equipaments relacionats