Documentació i recursos

Documents i recursos per a la redacció de projectes: metodologia BIM, gestió de la qualitat i del medi ambient i Protocol de sostenibilitat (criteris ambientals per als projectes i obres de l'AMB i l'IMPSOL)

L’AMB i l’IMPSOL han redactat un protocol per avaluar l’impacte ambiental de les decisions que es prenen en la redacció dels projectes i l’execució de les obres. El protocol de sostenibilitat és una guia amb valors concrets i tres horitzons temporals, que recull dinou criteris agrupats en sis àmbits: anàlisi transversal, energia, aigua, materials, confort i sostenibilitat de l’emplaçament.

Protocol de sostenibilitat