EDAR de Begues

La depuradora de Begues és una de les més noves i petites del territori. La seva capacitat és d'1.200.000 litres per dia, equivalent a l'ús de l'aigua de poc més de 4.000 habitants i les activitats econòmiques associades.

Municipi: Begues

Cabal de disseny: 1.200 m3/dia

Localització: Ctra. de Gavà a Avinyonet BV-2411, km 13,2 Begues

EDAR de Begues

Malgrat ser una de les més petites, aquesta depuradora desenvolupa un paper molt important per al manteniment de la qualitat ambiental, perquè està ubicada en l'espai natural protegit del Parc del Garraf. Pertany al sistema de sanejament 1 Gavà-Viladecans/Begues.

Què tracta?

La depuradora de Begues tracta:

  • Aigües residuals domèstiques i assimilables: les aigües usades a llars, oficines, comerços, escoles i qualsevol altre espai on no s'hi aboquen contaminants especials.
  • Aigües industrials pretractades: les aigües usades a instal·lacions industrials, després de rebre un tractament a la mateixa indústria per tal d'extreure'n els contaminants específics.

Què fa?

La depuradora de Begues saneja un 0,7 % del total d'aigües residuals tractades per l'AMB. Malgrat això, contribueix de manera important a minimitzar els impactes ambientals i a millorar el medi natural de la riera de Begues, considerat d'elevada sensibilitat.


Funcionament


L'EDAR de Begues disposa d'uns sistemes de tractament avançats per a l'eliminació de nutrients, perquè el sistema de sanejament de Begues s'ubica en una zona protegida: el Parc Natural del Garraf.

No té tractament primari, i per això, després del pretractament, l'aigua passa al reactor biològic. El reactor biològic és especial perquè té cinc compartiments i fa passar l'aigua per fases anaeròbiques, anòxiques i aeròbies. D'aquesta manera, fomenta el desenvolupament de diversos bacteris que degraden la matèria orgànica i eliminen els nutrients (fòsfor i nitrogen).

Pel que fa als fangs derivats del tractament anterior, són molt escassos. Per això el tractament consisteix o bé a espessir-los i enviar-los a la depuradora de Gavà-Viladecans, o bé a deshidratar-los a la mateixa depuradora.

A més, aquesta depuradora funciona amb un alt grau d'automatització, mitjançant un sistema d'intel·ligència distribuïda, que es controla des de la depuradora de Gavà-Viladecans.

Evolució i millora del servei

L'actual depuradora de Begues, inaugurada el 2005, va substituir la instal·lació d'aquest tipus més antiga de l'AMB, que datava del 1965 i estava situada en un altre indret.

El tractament d'eliminació de nutrients que ofereix des de la seva posada en funcionament redueix el risc d'eutrofització i permet acomplir les prescripcions de la Directiva marc de l'aigua sobre l'abocament a zones sensibles.

L'eutrofització és un procés que perjudica greument l'ecosistema. Es deriva de l'abocament d'aigües amb un excés de nutrients. Aquest excés provoca el creixement desmesurat d'algues i microorganismes, que esgoten l'oxigen de l'aigua i impedeixen la vida d'altres espècies.

Localització
Com anar-hi?
Transports al voltant de...