Darrera informació Moratòria - Ajuts al lloguer dels habitatges.

Tipus:
Anuncis IMPSOL
Categoria:
Altres
Data novetat:

Descripció

l'IMPSOL davant la crisi sanitària del COVID-19, amb repercussions econòmiques i socials, va trametre el 20 de març de 2020 una carta per correu electrònic als seus llogaters i llogateres d'habitatge on es notificava una moratòria al lloguer dels mesos d'abril i maig de 2020, posposant la presentació dels corresponents rebuts bancaris.

S'establia que a principis de juny de 2020 es tornaria a girar el rebut d'aquest mes, i que a partir de juliol fins desembre de 2020, s'hauria d'abonar fraccionadament els rebuts encara no abonats d'abril i maig de 2020, juntament amb l'import del mes en curs.

El Govern de l'Estat ha anat aprovant la declaració d'estat alarma pel RD 463/2020, de 14 de març, el RDL 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents i complementaries en l'àmbit social i econòmic, l'Ordre ministerial TMA 336/2020, de 9 d'abril per la que s'incorpora, substitueix i es modifiquen els programes d'ajut del "Plan Estatal de Vivienda 2018-2021", i el RD 487/2020, de 10 d abril, de pròrroga de l'estat d alarma.

L'essència bàsica d'aquestes normes és detectar a famílies i persones en situació de "vulnerabilitat social i econòmica" i establir un conjunt d'ajuts per fer front al pagaments dels lloguers.

OPCIÓ 1: El llogaters i llogateres que vulguin acollir-se a la mesura proposada per l'IMPSOL abonant fraccionadament a partir de juliol de 2020 els rebuts no abonats d'abril i maig de 2020 juntament amb l'import en curs, haurien d'enviar un correu electrònic a l'IMPSOL per comunicar-ho (impsolcomercial@amb.cat). El termini disposat per comunicar-ho serà el 29 d'abril de 2020.

OPCIÓ 2: En canvi els llogaters  i llogateres que no vulguin o puguin acollir-se a aquesta mesura de l IMPSOL es podran acollir a les mesures d'ajuts de la normativa Estatal per declarar la condició de "vulnerabilitat econòmica i social" de famílies i persones. Envieu un correu electrónic (impsolcomercial@amb.cat) amb el vostre nom i cognoms i dades de l'habitatge manifestant el vostre interès d'iniciar tràmits per adquirir la condició de " vulnerabilitat" i poder accedir a les ajudes econòmiques pel pagament dels lloguers. El termini per enviar email serà el 29 abril 2020.

Un cop rebut aquests correus electrònics l'IMPSOL us aportarà la informació concreta i necessària per tramitar els ajuts previstos.

Estarà publicada a la web AMB/IMPSOL una Nota Informativa sobre els requisits i documentació per adquirir la condició de "vulnerabilitat econòmica i social" així com requisits i terminis per obtenir ajudes pel pagament dels lloguers.

Les referides mesures i línies d'ajuts van encaminades al fet que la crisi sanitària amb afectacions econòmiques i socials no perjudiqui famílies i persones que disposen d'habitatges en règim de lloguer.

L'IMPSOL actuarà en tot moment per garantir el dret d'un habitatge digne en aquests temps d'incerteses i preocupacions.

Prova: $provaURL