BALMES/MANSO UE41 - Sant Feliu de Llobregat

Carrer GENERAL MANSO, 42-54
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
2120 8 copia.jpg

El projecte és una edificació composada en doble bloc amb pati interior, comparable a practicar un gran tall a un únic volum, buidant l’espai intermig. L’edifici consta, en planta i secció, de tres franges verticals : 2 blocs de vivendes i una zona interior que no queda tancada en el extrems curts.
Aquest espai interior està format per diversos espais resultants de la col·locació dels nuclis, però alhora comunicats entre ells.
Els nuclis verticals de comunicació tenen una mínima presència a la zona interior, ja que estan formats per passeres amb tancaments lleugers i connecten els 2 blocs de vivendes.
L’edifici s’adapta a la topografia de la zona i descendeix en secció transversal seguint la pendent del terreny. Les cotes d’accés a l’edifici conflueixen en una mateixa cota de pati interior a traves de rampes. Aquesta cota és tanmateix, la cota d’habitatges en planta baixa.
La composició de la façana es basa en un volum regular, d’obra vista, foradat per les obertures de les vivendes i recolzat en un sòcol diferenciat, que envolta tot l’edifici i recull els locals comercials, l’entrada a l’aparcament soterrani, els accessos i serveis.
Les plantes que acullen les vivendes, presenten obertures diferenciades en dos mòduls: d’ample 90cm (formades per porta batent i barana) i 240cm (formades per portes correderes i barana). Els dos tipus de foradament ocupen tota l’alçada entre forjats i són vidriats. Les petites estan retallades al pla de façana, mentres que les grans són capses extretes que sobresurten per acollir les terrasses. En alineació, aquestes no segueixen un mateix ordre, sinó que varien les seves posicions verticalment en alçat per trencar la rotunditat del volum d’obra vista i no caure en la monotonia. A les façanes interiors només s’hi troben mòduls de 90cm i de 45cm dedicats als lavabos.
Els testers dels dos blocs tenen un tractament diferent degut a la seva orientació i tipologia dels habitatges. La façana de c/Carles Buigas és oberta i amb terrasses. Mentres que el tester més orientat a Nord, és totalment opac.
El projecte s’estructura amb tres nuclis de comunicació vertical exteriors, situats e l’espai interior, dels que a les plantes soterrani només n’arriba l’ascensor. Les plantes soterrani tenen 2 escales que comuniquen directament a l’espai exterior (a l’accés d’escala B i al carrer peatonal). Els accessos es realitzen des del c/ General Manso per tres punts del bloc 1 (escales A, B i C). Aquestes escales serveixen a ambdós blocs a través de passeres exteriors. La resta de la planta baixa la conformen locals comercials, espai per a E.T. i espai per a contenidors.
El bloc 1 consta de 4 plantes d’habitatges, amb un total de 40 vivendes. La seva distribució és:
-escala A: 3 habitatges per planta
-escala B: 3 habitatges per planta
-escala C: 4 habitatges per planta
El bloc 2 consta de 5 plantes d’habitatges, amb un total de 50 vivendes. La seva distribució és:
-escala A: 3 habitatges per planta
-escala B: 3 habitatges per planta
-escala C: 4 habitatges per planta
En total l’edifici consta de 90 habitatges classificats en 45 tipologies. El programa establert per als habitatges compren una sala-menjador amb cuina independent o sala-cuina; 1, 2 o 3 habitacions, un bany, un rebedor-distribuïdor, i terrassa exterior.
La disposició de les tipologies en planta es repeteix a totes les plantes d’habitatges excepte en planta baixa i primera del bloc 2, on es troben les tres vivendes adaptades a minusvàlid.
A excepció del conjunt tipològic B que només presenta façana al carrer, la resta de tipologies tenen façana a l’espai interior i façana a carrer i disposen de ventilació creuada.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  9.530,6m2
  Autor:
  BAMMP arquitectes i associats SLP
  Contractista:
  Corsan - Corviam construcción S.A
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  D’agost 2008
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  De gener 2011
 • Habitatges:
  90
  Locals:
  6
  Trasters:
  43
  Places d'aparcament:
  102
;