Presentació i sessions

Presentació
La contaminació atmosfèrica és una problemàtica ambiental que en els últims anys ha crescut degut a les afectacions que provoca en la salut de les persones i en el medi ambient

De fet, són els efectes sobre la salut els que està generant un canvi en la percepció social d'aquest impacte que requereix de la col·laboració de tots.

El territori metropolità és un dels territoris europeus més afectats per aquesta problemàtica i és per això, que des de les administracions i societat civil s'estan emprenent accions per revertir la situació.

Els principals aspectes que cal conèixer sobre la contaminació atmosfèrica i resumeix les accions que l'AMB està duent a terme mitjançant el Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica que el Consell Metropolità va aprovar el 31 de gener de 2017. Aquest programa és un conjunt de mesures transversals destinat a rebaixar notablement el nivell de contaminació atmosfèrica que representa un pas més de l'administració metropolitana per millorar la qualitat de l'aire a la metròpolis, on es superen amb freqüència els nivells màxims de concentració de partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) i de diòxid de nitrogen (NO2) establerts per la Unió Europea (UE) i la OMS.

El programa, té un pressupost total de 46 milions d'euros per al període 2016- 2019 i que es concretarà en l'aplicació de 33 mesures específiques en els àmbits de la mobilitat i del medi ambient, s'ha debatut i conformat prèviament en el Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica, refermant així el compromís de l'AMB i del conjunt dels municipis metropolitans en aquest aspecte principal per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes dels trenta sis municipis metropolitans.

La reducció de la contaminació atmosfèrica és una de les prioritat de l'agenda política de l'AMB, tal com ho preveu el Programa d'Actuació 2016-2019, en coordinació amb la resta de les administracions locals implicades i amb la Generalitat de Catalunya.
Actes de les sessions
Documentació
 • 31.01.2017
 • 25.01.2017
 • 15.03.2016
 • 08.02.2016
 • 02.12.2015 Sessió de constitució
  Prèvia convocatòria de la presidenta de l'AMB, senyora Ada Colau, es van reunir a la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona els representants dels 36 municipis metropolitans, així com la Presidenta, la vicepresidenta de Medi Ambient, el vicepresident de Mobilitat i Transport i diversos directors d'àrea i de serveis, tots ells de l'AMB.

  Ordre del dia:
  • 14.30 h Presentació de la proposta de constitució del Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica a càrrec de l'Excma. Sra. Ada Colau, presidenta de l'AMB.
   Situació actual de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona
   "La qualitat de l'aire a l'AMB: On som?", a càrrec del Dr. Xavier Querol, professor i investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IDAEA-CSIC)
   "Riscos per a la salut de la contaminació de l'aire", a càrrec de Jordi Sunyer, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i codirector del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL).
  • 15.00 h Objectius del Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica, a càrrec de la Il•lma. Sra. Janet Sanz, vicepresidenta de Medi Ambient de l'AMB, i de l'Il·lm. Sr. Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transports de l'AMB.
   Intervencions dels assistents.
  • 15.45 h Constitució del Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica.
  S'inicia la sessió amb les paraules de la senyora Colau, que agraeix la resposta i l'assistència i la iniciativa de l'Àrea de Medi Ambient i l'Àrea de Mobilitat i Transport.

  Tanmateix manifesta que un dels objectius del govern metropolità, a part de la millora del seu funcionament, són les qüestions transversals que afecten a tothom; per tant, és necessari buscar espais metropolitans per resoldre els temes amb perspectives comuns com la contaminació atmosfèrica, que afecta la salut i el medi ambient.

  S'han convidat dos experts:
  Presentació de la presidenta de l'AMB, Ada Colau
  Descarregar àudio


  Xavier Querol
  "La qualitat de l'aire a l'AMB: On som?"
  Extracte de l'acta
  Presentació original
  Intervenció
  Descarregar àudio


  Jordi Sunyer
  "Riscos per a la salut de la contaminació de l'aire"
  Extracte de l'acta
  Presentació original
  Intervenció
  Decarregar àudio


  Janet Sanz, vicepresidenta de Medi Ambient de l'AMB

  Agraeix la presència de tots els assistents i fa esment de la necessitat d'abordar el tema de la contaminació atmosfèrica de manera conjunta per part de tots els ajuntaments metropolitans.

  Conferència íntegra:
  Descarregar àudio

  Extracte:

  La convocatòria té com a finalitat la creació d'un Consell de municipis, com a espai de trobada dels 36 municipis metropolitans. Des del Govern Metropolità s'ha posat com a prioritat política la lluita contra la contaminació atmosfèrica, prioritat que s'ha de traduir en actuacions concretes de l'AMB per als ajuntaments.

  Els plans fets a escala de l'Estat espanyol i de Catalunya traslladen als municipis el desenvolupament dels protocols i de les actuacions que cal dur a terme, que cada ajuntament pot realitzar sol o coordinadament amb altres. No és una lluita individual sinó conjunta, i així s'ha reflectit en el Programa d'Actuació Metropolità. No és problema de Barcelona sinó de la població de tots els municipis metropolitans. Per això, es proposa la creació d'un Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica com un espai paraigües de suport i de col•laboració tècnica en què, des d'un principi i a través d'un Pla de qualitat de l'aire i dels corresponents protocols, es puguin compartir línies d'actuació, sens perjudici de les competències i decisions dels ajuntaments.

  Aquest Consell esta format pel Plenari, els Grups de Treball i la Secretaria Tècnica.

  El plenari està integrat per:
  • Presidència: presidenta de l'AMB.
  • Vicepresidència: vicepresidenta de Medi Ambient a l'AMB.
  • Vicepresidència: vicepresident de Mobilitat i Transport.
  • Els alcaldes dels 36 municipis metropolitans.
  Els Grups de Treball estaran format per tècnics de l'AMB i dels ajuntaments, i estaran coordinats per la Secretaria Tècnica.

  La Secretaria Tècnica està adscrita a la Direcció de Serveis Ambientals i a la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l'AMB.

  Els Grups de treball de Medi Ambient són:
  • Governança: grup que treballarà en la definició d'un marc regulador adequat per ajudar els municipis a lluitar contra la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l'aire (protocol d'actuació en casos d'episodis de contaminació atmosfèrica, fiscalitat ambiental, llicències ambientals, ambientalització de plecs i d'obres, etc.)
  • Sector industrial i grans infraestructures: grup que treballarà en l'actualització de la base de dades dels focus industrials, promourà mesures en aquest sector i en farà el seguiment, així com les infraestructures del port i aeroport.
  • Transmissió de coneixement: grup que s'encarregarà de definir plans de formació per a tècnics del sector públic, i programes de educació i difusió a la població.
  Hi ha també grups relacionats amb la mobilitat, que explicarà el vicepresident de Mobilitat i Transport.


  Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB

  Agraeix la presència de tots els assistents i manifesta que tots som conscients de la contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana de Barcelona i de les seves conseqüències nocives per a la salut de les persones que hi viuen.

  Conferència íntegra:
  Descarregar àudio

  Extracte:

  El transport  genera el 50% de la contaminació. A l'àrea metropolitana de Barcelona, cada dia es fan 11 milions de desplaçaments, dels quals 4 milions són en vehicle privat. Són precisament aquests desplaçaments en vehicle privat els que s'han d'intentar reduir. Hi ha ciutats europees, com París, que sembla que han posat data de caducitat al vehicle, o com Londres i Berlín, que lluiten contra el canvi climàtic i tenen cura de la salut i del benestar de la seva ciutadania. Ara és el millor moment per començar a actuar, ja que la ciutadania està molt sensibilitzada i es pot aprofitar la cimera sobre el canvi climàtic; en tres mesos hem de ser capaços d'intentar i consensuar un seguit de mesures de lluita contra la contaminació.

  L'AMB està elaborant el Pla de mobilitat i, ja en la fase de Diagnosi, s'hi estableix la reducció d'NO2 i de partícules PM10 i PM2,5 i una sèrie de mesures amb impacte ambiental de reducció i un clar compromís per la salut que es presentaran amb el Pla d'actuació metropolità (PAM). Algunes de les mesures per una mobilitat neta que contemplarà el PAM són:
  1. Establiment de zones de baixa emissions. Facilitar la transformació i inclús ser capaços d'anar més enllà i declarar tota l'AMB com a zona de baixa emissions. Per exemple, a partir de la Plaça Catalunya de Barcelona, establir zones a les quals només poden accedir determinats vehicles (en funció del seu nivell d'emissions). 
  2. Establir un model de transport urbà sense soroll, sense gasos i sense contaminació.
  Model AMB:
  • Vehicles no motoritzats com la bicicleta; per això s'ha dotat un pressupost de 10 milions per executar carrils per circular en bicicleta, dels quals 2 milions s'invertiran l'any 2016.
  • Vehicles de baixes emissions per al transport. Actualment al transport públic el 30% ja són vehicles híbrids, de gas o elèctrics, de baixa contaminació, però en les flotes municipals i en les de les empreses se n'hi han d'anar incorporant més. S'està construint la xarxa d'electrolineres, que ha de facilitar la distribució de mercaderies en vehicles no contaminants, de manera que es puguin anar substituint els vehicles tradicionals.
  Des de mobilitat es treballarà en tres grups:
  1. Zones de baixes emissions: bàsicament es treballarà en la identificació de zones de baixes emissions.
  2. Modes no motoritzats: temes que fan referència a la bicicleta i a les infraestructures relacionades amb el seu ús, i també a la mobilitat diària a peu.
  3. Vehicles de baixes emissions: temes relacionats amb la logística urbana, amb les flotes de serveis públics, així com les vinculades a les infraestructures per al vehicle elèctric.
  Com a proposta –i sense ser exhaustiva– els grups treballaran en els temes o matèries següents:

  Zones de baixes emissions
  • Identificació de zones.
  • Viabilitat del conjunt de l'AMB com a zona de baixes emissions.
  • Homogeneització del vehicle amb distintiu de mobilitat neta.
  • Política de tarificació d'aparcaments segons la qualitat ambiental dels vehicles.
  Modes no motoritzats
  • Mesures de promoció de la bicicleta.
  • Infraestructura per al desenvolupament de la mobilitat segura en bicicleta.
  • Lloguer de bicicletes.
  • Evolució i creixement del Bicibox.
  • Mobilitat a peu.
  Vehicles
  • Logística urbana i distribució de mercaderies. Flotes privades.
  • Flotes de servei públic de les administracions locals metropolitanes. Compra verda.
  • Transport públic amb combustible sostenible.
  • Vehicle elèctric. Infraestructures per al vehicle elèctric. Estratègia de desenvolupament dels punts de recàrrega al territori metropolità.
  • Carsharing i carpooling.
  L'objectiu és assolir una mobilitat neta; es considera que les mesures podrien donar els seus fruïts als 2 anys de la seva implantació.


  Torn de paraules

  La presidenta de l'AMB obre el torn de paraules. La primera d'intervenir és la senyora Janet Sanz, vicepresidenta de l'Àrea de Medi Ambient de l'AMB, la qual recorda que s'enviarà la informació que s'ha presentat i es deixaran uns dies per informació i dies per aportar propostes. En quins esteu interessats.

  El senyor Querol assenyala que s'han de contemplar també, com a causa de contaminació, les grans obres: el rècord d'Europa de contaminació per obres ha estat en la construcció de l'AVE i la necessitat de canviar la legislació als efectes de regular la ubicació de les escoles, guarderies, etc...a una distancia allunyada del trànsit.

  Lluís Tejedor, alcalde del Prat del Llobregat
  Descarregar àudio

  En primer lloc felicita la iniciativa de crear el Consell de Municipis per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica. Considera que, més enllà de les actuacions de les ciutats, és interessant implicar-s'hi conjuntament. Les dades dels doctors Querol i Sunyer, indiquen, de forma objectiva, que la situació actual és molt preocupant  i és necessari intervenir, bàsicament, en dos camps. El primer és la mobilitat: hi ha un llarg recorregut per fer en la millora del transport públic, en l'oferta, en l'eficiència per socialitzar-lo més enllà de l'àmbit metropolità estricte. És imprescindible la coherència en la millora del transport públic, per això s'ha de parlar del finançament. La situació és complexa però s'ha d'avançar amb coherència i amb objectius concrets, és necessari un finançament del transport públic, es necessiten més recursos i una nova fiscalitat pròpia i efectiva –aprofitant o modificant la llei de finançament del transport. Quan parlem de finançament del transport, estem parlant de la qualitat de l'aire.

  El segon camp a tenir en compte és el de la governança. Cal ser conscient que, en matèria de contaminació atmosfèrica, s'han de prendre mesures poc populars, però en aquest territori hi ha l'oportunitat de prendre-les, acompanyades de pedagogia i capacitat de tots els alcaldes  d'anar en la mateixa direcció i de prendre decisions comunes. Per aquesta raó, en primer lloc els governants ens hem de creure el problema i les solucions possibles i, en segon lloc, hem d'actuar col•lectivament, amb independència dels recursos, que també es necessiten. Cal un lideratge compartit.

  Joan Ramón Casals, alcalde de Molins de Rei
  Descarregar àudio

  A més de felicitar la iniciativa, creu que és important que l'AMB proposi mesures que puguin assumir tots els municipis, amb independència de la seva mida, mesures semblants que puguin ser adaptables. Molins de Rei té molta indústria, però el que pesa més en temes de contaminació atmosfèrica són les dues gran infrastructures B-23 Autovia A-2. S'han de pensar grans mesures, com abaixar el preu del transport públic. També seria important que l'AMB marqués línies clares sobre el  vehicle elèctric; s'hauria d'anar cap una línia que tots els municipis poguéssim seguir i adoptar decisions conjuntament.

  Ivan Gonzàlez, en representació de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
  Descarregar àudio

  Aquestes actuacions impopulars que a vegades s'han de prendre, a part d'una bona pedagogia, també s'ha de fer amb la participació de la ciutadania. És necessari un canvi de mentalitat, que s'ha de fer comptant amb la participació de la ciutadania, la qual també s'ha d'aprendre.  Aprendre a adoptar mesures amb la ciutadania.

  Final

  El Sr. Poveda manifesta que durant el primer trimestre de l'any 2016 s'acceleraran les reunions del grups de treball per posar en comú  les actuacions que cal fer. Ara hi ha Llei de finançament del transport públic. La velocitat comercial dels nostres transports, és de 12 km/h. S'han de prioritzar els semàfors amb un comandament.  Hi ha propostes i idees. Respecte al vehicle elèctric, el problema és que ocupa l'espai privat però té contaminació cero. Per a flotes municipals i de mercaderies és bàsic. El govern central ha aprovat ajudes al vehicle elèctric; també l'AMB té ajudes per a les flotes municipals.

  Per finalitzar la presidenta de l'AMB, Sra. Ada Colau, declara constituït el Consell de Municipis Metropolitans per la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica, que es concretarà amb les propostes que arribaren aquests dies, així com la participació d'altres administracions.