Subvencions i suports econòmics en l'àmbit de la Cooperació Internacional i l'Educació per a la Ciutadania Global (ONG)

Tornar

Convocatòria de concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions a ONG en el marc de les "Bases per sol·licitar i atorgar subvencions i suports econòmics en l'àmbit de la Cooperació Internacional i l'Educació per a la Ciutadania Global" per a projectes que s'iniciïn l'any 2018.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Internacional
Responsable AMB:
Direcció de l'Àrea d'Internacional i Cooperació

Informació prèvia

Descripció

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions a les ONG, en el marc del Pla Director de Cooperació Internacional de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2017-2019 (en endavant Pla Director) i segons les Bases per sol·licitar i atorgar subvencions i suports econòmics a les entitats dedicades a l'àmbit de la Cooperació Internacional i de l'Educació per a la Ciutadania Global, aprovades pel Consell Metropolità en data 24 d'Abril de 2018, en dues modalitats:

 • Modalitat A: per a projectes de cooperació internacional.
 • Modalitat B: per a projectes d'educació per a la ciutadania global (en endavant ECG)
Aquesta convocatòria s'emmarca dins les polítiques europees i catalanes de cooperació internacional i en especial amb la voluntat de transparència i de rendició de comptes amb la ciutadania expressat com a compromís a la Declaració de París (2005) i com a principi en el Partenariat de Busan (2011). 

Objectius transversals

Els projectes que concorrin a  la present convocatòria hauran  d'ajustar-se als objectius transversals de la cooperació al desenvolupament de l'AMB recollits al Pla Director  i hauran d'integrar almenys un dels eixos tranversals següents:
 1. Enfocament de drets humans.
 2. Apoderament i equitat entre les dones i els homes.
 3. Governança democràtica i governabilitat.
 4. Sostenibilitat ambiental.
 5. Diversitats.
 6. Cultura de no-violències i pau.
Àmbits temàtics i geogràfics d'actuació

Es prioritzaran els àmbits geogràfics que es relacionen a continuació:
 • Mediterrània:
  • Territori d'especial prioritat: Mediterrània oriental.
 • Mesoamèrica:
  • Territori d'especial prioritat: Àrea metropolitana de San Salvador.
 • Àfrica:
  • Territoris d'especial prioritat: Àfrica occidental i Àrea metropolitana de Maputo.
 • Àrea metropolitana de Barcelona: Les diferents activitats d'ECG s'hauran de portar a terme en l'àmbit territorial de qualsevol municipi/s dels que conformen l'àrea metropolitana de Barcelona, sense perjudici que d'altres accions integrades en el projecte es realitzin fora d'aquest àmbit territorial.
Objectius sectorials
 1. Promoure, facilitar i enfortir la governança metropolitana.
 2. Desenvolupar una planificació territorial que garanteixi els drets de les persones i la mobilitat en aquests espais.
 3. Promoure l'accés segur i equitatiu a equipaments, espais públics i espais oberts a la ciutadania en contextos urbans desafavorits.
 4. Contribuir a la garantia d'un entorn saludable i lliure de contaminació mitjançant la gestió integral del cicle de l'aigua i la selecció, recollida i tractament de residus en àrees metropolitanes.
 5. Promoure l'ECG a l'àrea metropolitana de Barcelona:
  1. Promoure coneixements i anàlisi crítica envers les desigualtats i els conflictes al món i les seves causes i el canvi d'actituds per reduir-les, amb una visió local-global en relació amb els objectius del Pla Director, especialment la divulgació i aprofundiment respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible a les metròpolis, l'Agenda Urbana i al refugi a la Mediterrània.
  2. Facilitar mecanismes i coneixements per vincular l'ECG amb els objectius sectorials del Pla Director (Objectius 2, 3 i 4).
Així mateix, dins l'àmbit sectorial i, ateses les circumstàncies extraordinàries que s'estan vivint a la Mediterrània, es prioritzaran els projectes destinats a donar suport a les persones refugiades o desplaçades, en aquells països on aquest suport sigui necessari.

Així mateix, només seran admeses les sol·licituds de projectes que es desenvolupin en ciutats o municipis en àmbits metropolitans, amb l'excepció d'aquells projectes destinats a població refugiada o desplaçada.

Crèdit  pressupostari de la convocatòria

Amb càrrec a la partida pressupostària AIC C1020 92900 46209 es consignen 150.000 EUR, com a import total de les dues modalitats de la convocatòria, corresponent 90.000 EUR al pressupost de l'any 2018 i 60.000 EUR al pressupost corresponent de l'any 2019, import aquest últim que resta subjecte a disposició de crèdits suficients en la partida del pressupost corresponent a l'any 2019. Les despeses futures queden supeditades a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost anual.


A qui va dirigit

Entitats ONG dedicades a l'àmbit de la Cooperació Internacional i a l'ECG.


Terminis

Els projectes hauran d'haver finalitzat abans del 31 de juliol de 2019.

El termini per a la presentació de l'informe final tècnic i econòmic serà de tres mesos (com a màxim fins al 31 d'octubre de 2019) a comptar des de la data en què finalitzin les activitats cofinançades per l'AMB, excepte en casos en què s'hagi autoritzat una pròrroga d'execució, els quals disposaran del termini màxim que s'indiqui a la notificació de concessió de pròrroga


Requisits

Les entitats que vulguin acollir-se a aquesta convocatòria hauran de complir els requisits exigits a la base cinquena de les Bases, aprovades pel Consell Metropolità de l'AMB, en sessió del dia 24 d'Abril de 2018.

Les entitats sol·licitants sense seu, però amb delegació a qualsevol dels municipis integrants de l'àrea metropolitana de Barcelona, hauran d'acreditar activitat en el municipi esmentat des de 2016.


Les entitats hauran d'acceptar la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

Les entitats hauran d'iniciar les activitats del projecte durant l'any 2018. 

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Els documents de sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria hauran de complir els requisits exigits a la base 7 i 8 de les Bases Reguladores.

La sol·licitud

Les entitats interessades han de presentar la sol·licitud (d'acord amb el model normalitzat corresponent) degudament emplenada, durant el termini de presentació establert, acompanyada de la documentació següent:

 1. Documentació administrativa:
  1. Memòria econòmica de l'exercici 2017, en la qual s'inclogui un estat comptable i un balanç amb els ingressos i despeses, amb indicació de les fonts de finançament.
  2. Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.
  3. Fotocòpia dels Estatuts de l'entitat sol·licitant.
  4. Full que acrediti la inscripció al Registre General d'Entitats de la Generalitat de Catalunya o documentació equivalent de l'entitat sol·licitant.
  5. Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud.
  6. Memòria de l'Entitat dels darrers dos anys, en què hi constaran les activitats realitzades indicant l'origen dels fons i subvencions rebudes, el nombre de socis o patrons, personal remunerat, voluntari i/o col·laboradors.
  7. Memòria d'activitats corresponents als anys 2016 i 2017 i Estatuts de l'entitat sòcia local.
  8. Acreditació dels diferents acords quan sigui el cas de projectes presentats en consorci entre entitats, indicant la participació que a cadascuna correspon en el projecte.
  9. En cas de presentar-se un projecte consorciat, l'entitat que actuï com a representant davant de l'administració haurà de presentar tota la documentació explicitada en els apartats anteriors. En el mateix dossier d'aquesta documentació –i en una carpeta per a cada entitat-, s'haurà d'incloure la documentació de la resta d'entitats que participen en el consorci que s'indica als apartats: a, b, c, d i f).
  10. No s'hauran de lliurar els documents establerts com a obligatoris si ja es troben en poder de l'AMB, sempre que es faci constar, en la declaració que conté el model normalitzat de la sol·licitud, en quina data i a quina dependència van ser lliurats o presentats.
 2. Documentació tècnica:
  1. Formulari (d'acord amb el model normalitzat corresponent) relatiu a la proposta del projecte que es presenta a la convocatòria.
  2. Els formularis corresponents s'hauran de presentar per duplicat en suport paper i una còpia en suport digital (només s'admetrà en llapis de memòria) que contindrà el formulari del projecte tècnic en format .doc o .docx, els quadres pressupostaris en format .xls o .xlsx, així com la documentació tècnica annexa citada al formulari. No s'admetran formularis manuscrits.
  3. La no presentació del formulari de la proposta del projecte pel qual es demana suport econòmic implicarà l'arxiu definitiu de la sol·licitud, sense més tràmit.
Models de documents necessaris

Per tal de complir amb tots el tràmits que requereix el procés de participació en la present convocatòria les entitats interessades hauran de complimentar i presentar a l'AMB, quan s'escaigui, els documents següents:
 1. Per concórrer a la convocatòria (documents descarregables des d'aquesta plana web):
  1. Sol·licitud .
  2. Formulari de presentació del projecte.
  3. Fitxa d'identificació de dades bancàries
 2. Un cop notificat l'atorgament de la subvenció:
  1. Certificat d'acceptació de la subvenció (cal adjuntar certificats d'estar al corrents amb seguretat social i Hisenda).
  2. Declaració de les obligacions de Transparència.
 3. Per a la justificació final:
  1. Formulari de presentació de la justificació final tècnica i econòmica del projecte.
  2. Compte justificatiu (cal adjuntar la documentació annexa indicada en el document així com certificats d'estar al corrents amb seguretat social i Hisenda).
Tots aquests models, seguint el mateix ordre i lletra d'identificació, s'annexen a la present convocatòria en format PDF.

Versió per imprimir dels formularis

Sol·licitud de subvenció
Formulari projectes de Cooperació Internacional
Formulari projectes d'Educació Ciutadania Global

Puja

Resposta de l'administració

Resolució

La resolució es notificarà a les persones físiques o jurídiques interessades, d'acord al que estableix l'article 45.1 b) de la Llei 39/15, mitjançant la publicació en la "Base de Datos Nacional de Subvenciones". Les subvencions i suports econòmics concedits s'incorporaran a la pàgina web de l'AMB, així com en altres mitjans que es consideri oportú.

Puja