Subvencions als municipis metropolitans per al foment d'activitats econòmiques vinculades amb l'alimentació sostenible. CONVOCATÒRIA 2023

Tornar

Des d'aquesta pàgina els municipis metropolitans poden sol·licitar una subvenció per al desenvolupament de projectes en l'àmbit de les polítiques alimentàries i l'alimentació sostenible.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Desenvolupament socioeconòmic
Subtema:
Activitat econòmica
Responsable AMB:
Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic

Formulari Memòria tècnica i econòmica$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descarregar

Justificació final convocatòria 2022$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descarregar

Plataforma EACAT En línia

Registre

Descripció

Convocatòria 2023

Els objectius de la present convocatòria i de les corresponents bases reguladores són:

 • Impulsar i/o consolidar projectes en l'àmbit de les polítiques alimentàries per a l'articulació d'un sistema alimentari municipal i metropolità més sostenible, equitatiu i resilient des de la perspectiva econòmica, social i ambiental.
 • Afavorir les polítiques de desenvolupament local que incideixin en el reforç i foment de les activitats de producció, distribució, transformació i consum de productes agroalimentaris de proximitat, sostenibles i/o agroecològics, així com de les activitats de reaprofitament, economia circular i reducció del malbaratament alimentaris.
 • Promoure la venda directa, els circuits curts de comercialització, la creació de noves infraestructures, la incorporació de nous professionals, la recuperació de terres en desús i noves iniciatives que afavoreixin el sector agroalimentari sostenible.

Amb aquestes subvencions es pretén, en conseqüència, el desenvolupament de polítiques alimentàries que contribueixin a impulsar, fomentar, generar, implementar i desenvolupar projectes i accions vinculats amb l'alimentació sostenible, que permetin:

 • Afavorir el teixit productiu relacionat amb el treball autònom, microempresa, petita empresa, cooperativa de consum o producció o bé qualsevol forma jurídica reconeguda a la llei d'economia social, sempre que l'empresa no tingui més de 50 persones treballadores i facturi menys de 3 milions d'euros.
 • Finançar infraestructures comunitàries i/o compartides per al sector agroalimentari metropolità (com ara obradors, centres logístics de recepció i emmagatzematge, l'adequació d'espais per a horts urbans o de foment de l'agricultura local sostenible o d'altres), que afavoreixin el desenvolupament local entorn l'alimentació sostenible.
 • Potenciar la dimensió estratègica del desenvolupament local entorn a l'alimentació sostenible, a través de l'impuls d'oficines de gestió, de plans estratègics, d'acció o sectorials, d'accions de promoció, difusió i comunicació orientats al desenvolupament de les polítiques alimentàries locals o supralocals i el desenvolupament sostenible del sector agroalimentari.

Despeses subvencionables

Podran subvencionar-se els costos directes vinculats als projectes aprovats, en particular, despeses en infraestructura estrictament necessàries per al desenvolupament dels projectes, equipament i material, despeses de funcionament, subministraments i material fungible, despeses de personal, cost de col·laboracions externes i altres costos indirectes en les condicions establertes per les bases i per aquesta convocatòria.
Les ajudes per a aquest tipus de despeses es destinaran a cobrir les que estiguin directament relacionades amb el pressupost del projecte per al qual s'hagin concedit, i es podran aplicar als conceptes que a continuació es detallen:

Despeses directes

a) Capítol 1 "despeses de personal", amb les condicions establertes a l'article 5.

 • En concret, el cost que representi nou personal tècnic dedicat directament a la realització de l'acció, que efectivament realitzi tasques tècniques i que estigui adscrit a un lloc de treball que correspongui als grups A1, A2 o B de classificació. (Retribucions bàsiques, retribucions complementàries, indemnitzacions per finalització de contracte i seguretat social).

b) Capítol 2 "despeses corrents en béns i serveis".

 • Serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, degudament justificats. S'entendrà per aquelles activitats, que hagin de ser puntualment prestades per una altra entitat perquè el projecte pugui ser desenvolupat, com ara anàlisi i estudis de tècnics pel muntatge i operació de les infraestructures, estudis i activitats complementàries i consultories externes, entre d'altres. No s'admetran serveis externs realitzats pels mateixos ens públics o privats, detallats a l'article 5, als quals se'ls hi hagi delegat parcial o totalment l'execució del projecte.
 • Adquisició de materials fungibles o components precisos per a l'execució del projecte.
 • Costos derivats del lloguer d'equips (tècnics, tecnològic,...), d'equipament de treball, maquinària, vehicles, instal·lacions o finques destinades a la realització de les actuacions.
 • Despeses relacionades amb l'organització, participació o assistència a jornades, congressos o altres tipus d'esdeveniments relacionats amb l'alimentació sostenible; i per l'edició i/o producció de materials de difusió i comunicació (publicacions, webs, congressos o fires,...).

c) Capítol 4 "transferències corrents".

 • Transferències corrents estrictament necessàries per al desenvolupament del projecte, degudament justificades. Incloent les transferències, subvencions i ajuts que l'ens destinatari utilitzarà per finançar les seves operacions corrents en el marc del projecte finançat.

d) Capítol 7 "transferències de capital".

 • Despeses per transferències, subvencions i ajuts concedits sense contraprestació directa per finançar la creació, adquisició o millora de béns inventariables per part de tercers i que resulten necessaris per al desenvolupament del projecte. En cap cas aquests béns poden ser inventariats per l'administració beneficiària de la subvenció de l'AMB.

Despeses indirectes

Les despeses indirectes (com a màxim el 10% de les despeses directes finançables), degut a que són compartides per més d'una acció, necessiten criteris de repartiment per poder ser assignades.

a) Capítol 1 "despeses de personal".

 • Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport.

b) Capítol 2 "despeses corrents en béns i serveis".

 • Sota els següents conceptes: (material d'oficina, subministraments, comunicacions, assegurances, despeses d'edició i distribució dietes i locomoció).
 • Els viatges i dietes relacionats amb l'execució del projecte, seran degudament justificats a les quanties establertes per la normativa vigent. En cap cas seran aplicables per a trasllats entre els llocs de residència i de treball habituals. 

Període subvencionable

Les despeses subvencionables hauran d'estar compreses per a tots els ens beneficiaris entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024. Abans de la data de finalització del projecte, es podrà sol·licitar una pròrroga de sis mesos com a màxim per a tancar les actuacions dels projectes que, per motius aliens i/o procediments interns, s'hagin vist afectats per situacions que en dificultin l'execució prevista dins de las dates establertes inicialment.

 

A qui va dirigit

Podem sol·licitar aquesta subvenció els Ajuntaments dels següents municipis: Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, El Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.

Terminis

La convocatòria perquè els municipis presentin les sol·licituds estarà oberta fins al 22 de febrer de 2024.

Es podran reconèixer projectes l'inici dels quals sigui anterior a la data de la resolució d'aqueta convocatòria, dins el mateix any natural.

Requisits

Requisits i quantia de les subvencions

Podran sol·licitar aquesta subvenció els ajuntaments dels municipis enumerats més amunt. També es poden presentar projectes que aglutinin a més d'un ajuntament.

Aquests projectes supramunicipals estaran liderats per un sol ens, que actuarà com a sol·licitant, interlocutor de l'AMB i beneficiari de la subvenció.

Preferentment, els projectes han de ser executats pels ajuntaments metropolitans sol·licitants en règim de gestió directa, sens perjudici de la possibilitat de proposar l'adjudicació de l'execució a una entitat o empresa pròpia, participada o vinculada a l'Ajuntament, als consells comarcals de l'àmbit de l'ajuntament o a altres consorcis públics existents al territori metropolità. També es podrà arribar a acords, segons la normativa de subvencions o de contractació pública, si escau, per a la coproducció i gestió total o parcial per part d'entitats especialitzades públiques o privades relacionades amb el tema en qüestió.

Les subvencions atorgades seran d’entre el 70% i el 100% del pressupost total del projecte presentat, amb la possibilitat de rebre una subvenció màxima de 75.000€ euros per sol·licitud per cobrir les despeses finançables, i d’acord amb els criteris de valoració, la puntuació obtinguda, l’assignació pressupostària i el nombre de sol·licituds vàlides, sota les condicions i els límits establerts en la present convocatòria.

Avisos

Aquesta informació és orientativa. Es recomana consultar les bases reguladores i la convocatòria 2023.

Puja