Sol·licitud de Targeta T-verda

Tornar

La targeta T-verda és un títol de transport que permet utilitzar de manera il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats.

Estat:
En termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Targetes de Transport
Sub-Subtema:
T-verda
Responsable AMB:
AMB Informació

Sol·licitud per formulari webEn línia

Tramitar

Imprès de sol·licitudEn línia

Descarregar

Sobre de respostaEn línia

Descarregar

Descripció

La targeta T-verda és un títol personal i intransferible, amb el nom i el DNI/NIE, que cal validar a cada viatge.

La targeta verda metropolitana és un títol de transport gratuït amb una durada de 3 anys, que es renova anualment.
 

Disseny de la T-Verda

A qui va dirigit

Se'n podran beneficiar els ciutadans de l'àmbit ATM que hagin donat de baixa i desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental.

On es pot fer servir?

En els serveis de transport públic integrats (Bus Metropolità, TMB, TRAM, Rodalies i FGC) a les zones tarifàries de la 1 a la 6 de l'ATM de Barcelona.
Zona tarifària

Terminis

La durada de la targeta T-verda és de tres anys. Tot i així, la targeta T-verda s'ha de renovar anualment. La renovació de la targeta es fa sense cap cost per al beneficiari i de manera automàtica. La targeta T-verda es rep al domicili.

Requisits

Els residents fora de l'àmbit dels 36 municipis de l'AMB hauran de tramitar la sol·licitud i fer gestions directament amb l'ATM.

Residents en municipis de l'AMB

Les persones que resideixen a l'àrea metropolitana de Barcelona (municipis AMB) i que vulguin sol·licitar la targeta T-verda han d'acreditar:

 1. Que són majors d'edat.
 2. Que estan empadronats dins de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 3. Quan han desballestat un vehicle de la seva titularitat, i que es comprometen a no adquirir-ne cap altre durant la vigència de la T-verda. Només tenen validesa els vehicles desballestats els sis mesos anteriors a la sol·licitud d'aquest títol de transport i en què el municipi que figuri al permís de circulació del vehicle sigui de l'àmbit territorial de l'ATM.
 4. Que han estat propietaris del vehicle desballestat com a mínim els darrers dotze mesos abans del desballestament.
 5. Que no han adquirit cap vehicle nou els dotze mesos anteriors a la data de desballestament del vehicle.
 6. El vehicle propietat del sol·licitant ha de pertànyer a una de les categories següents:
  1. Turismes dièsel (M1) fins a EUR 3 (matriculats abans de 2006, sense etiqueta de la DGT).
  2. Turismes gasolina (M1) o gas fins a EUR 2 (matriculats abans de 2000, sense etiqueta de la DGT).
  3. Moto tipus pre-EUR o EUR 1 (ciclomotors matriculats abans del 17/06/2002 i motocicletes matriculades abans de l'1/07/2004).

Avisos

Què cal fer si no funciona?

En el cas que la targeta funcioni malament i la rebutgi una màquina validadora, els agents d'estacions o els conductors d'autobús en facilitaran un bescanvi provisional, per un període de 45 dies. En aquest termini la persona rebrà al seu domicili, sense cap cost, un duplicat de la targeta original. En aquest cas, no s'ha de fer cap sol·licitud per obtenir la targeta nova.

Què cal fer si es perd o és robada?

En cas de pèrdua o sostracció de la targeta T-verda, cal posar-se en contacte amb el telèfon gratuït d'informació 900 700 077 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).

En un termini màxim de dos mesos, se'n trametrà un duplicat. No es pot expedir més d'un duplicat a l'any. En cas que calgui emetre duplicats, es pot establir l'abonament de les despeses de gestió.

Què cal fer si el sol·licitant o beneficiari es canvia de domicili?

En cas de canvi de domicili cal trucar al telèfon 900 700 077 per avisar de la nova adreça d'empadronament.

Normativa

Cessió de la targeta

El titular de la targeta T-verda pot cedir, per una única vegada, el dret a la targeta T-verda a un segon beneficiari que pot ser qualsevol membre de la seva unitat familiar (tal com defineix l'article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques).

Aquesta cessió no eximeix el beneficiari inicial del compliment de les condicions de beneficiari ni comporta una extensió de la durada del benefici a partir de la concessió inicial. El titular de la targeta i el segon beneficiari han d'enviar per correu a l'AMB fent servir el sobre de resposta amb la documentació següent:

 • Imprès de sol·licitud emplenat i signat (tant pel titular com pel nou beneficiari).
 • Adjuntar la targeta T-verda del titular per procedir a l'emissió de la nova targeta a nom del beneficiari.
 • Acreditar la seva condició de membre de la unitat familiar. Més informació: unitat familiar.

Nota sobre documentació que s'acceptarà en el cas de tractar-se d'unió civil o parella de fet.

La documentació que s'accepta és:

 • Unió civil: el sol·licitant sí que pot cedir la targeta a la seva parella si presenta document oficial que ho acrediti (normalment els generen els ajuntaments).
 • Parella de fet/parella estable: el sol·licitant sí que pot cedir la targeta a la parella si presenta llibre de família o el document que acrediti que són parella de fet.

La documentació que NO s'accepta és:

 • Certificat d'empadronament on es justifica que la convivència, sense estar registrats a cap lloc com a parella de fet. En aquests casos, el sol·licitant no pot cedir la targeta a la seva parella.

Ús irregular

En cas que es detecti que el titular de la T-verda no ha complert durant la vigència de la targeta les condicions d'utilització d'aquest títol, l'Administració pot donar de baixa d'ofici el títol de transport i el titular haurà d'abonar una percepció mínima consistent en el nombre de trimestres d'ús de la targeta realitzats amb anterioritat a la detecció de l'ús irregular, i s'aplicarà el preu per trimestre d'una T-trimestre de sis zones segons les tarifes vigents en el moment de l'incompliment, i sense perjudici que es tramiti l'expedient sancionador pertinent.

En cas que s'iniciï qualsevol mena d'actuació judicial, les parts acorden sotmetre's als jutjats i als tribunals de la jurisdicció de Barcelona.

Puja