Convocatòria 2023 de subvencions a les organitzacions sindicals amb representació dins l'àmbit territorial de l'AMB

Tornar

Atès que l'AMB desenvolupa polítiques de foment de l'ocupació i per a la millora del mercat laboral, la subvenció s'atorgarà per sufragar els costos salarials i socials d'una o vàries persones que l'organització sindical destini a assolir l'objecte de la subvenció.

Informació prèvia

Descripció

L'AMB té la voluntat de donar suport a la tasca sindical que duen a terme les organitzacions sindicals més representatives dins el territori metropolità, i amb aquest objecte convoca la concessió d'aquestes subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les organitzacions sindicals més representatives en el territori metropolità per tal que desenvolupin tasques de representació, assessorament i acció sindical en l'àmbit metropolità.

La subvenció s'atorgarà per sufragar els costos salarials i socials d'una o vàries persones que l'organització sindical destini a assolir l'objecte de la subvenció.

L'import màxim total destinat a aquesta convocatòria per a l'any 2023 és de 55.524,86 euros, corresponent al pressupost de l'AMB de l'exercici 2023. Aquest import es dividirà entre les organitzacions sindicals concurrents que resultin beneficiades.

El percentatge màxim subvencionable respecte del cost total es fixa en el 80 % per a cada organització sindical. Aquest cost de contractació és la suma de les despeses salarials i de la cotització a la Seguretat Social, més altres beneficis econòmics que, si és el cas, estiguin estipulats en el conveni col·lectiu d'aplicació.

Actuacions subvencionables
Es pot sol·licitar la subvenció per destinar una persona o més d'una contractades per l'organització sindical per  desenvolupar i donar suport a les actuacions i/o serveis d'assessorament, assistència sindical, apropar i desenvolupar la representació sindical, la negociació col·lectiva i els interessos dels treballadors dels ens locals dels municipis que conformen l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aquestes tasques es poden dur a terme en qualsevol dels àmbits en què el sindicat té capacitat representativa d'acord amb la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical (LOLS), entre altres, en matèria de representació institucional davant les administracions públiques, negociació col·lectiva, consulta i participació, sistemes no jurisdiccionals de solució de conflictes de treball, promoció d'eleccions per a òrgans unitaris de representació del personal, etc.

Criteris de valoració
La comissió de valoració valorarà cadascuna de les sol·licituds admeses i n'establirà l'ordre segons una valoració proporcional al nombre de representants unitaris de cada organització sindical dins l'àmbit metropolità, entenent com a tal els resultats obtinguts en els 36 ajuntaments metropolitans més els de l'AMB.

Se sumaran conjuntament els representants obtinguts en les eleccions a òrgans de representació del personal laboral i del personal funcionari de cada sindicat. D'acord amb aquest sumatori, la puntuació de cada organització sindical serà la que s'indica a continuació:

 • més de 100 representants: 3 punts
 • entre 50 i 100 representants: 2 punts
 • entre 1 i 49 representants: 1 punt

D'acord amb la puntuació anterior, la subvenció s'atorgarà en la següent proporció:

 • 3 punts: 80 % del cost subvencionable
 • 2 punts: 50 % del cost subvencionable
 • 1 punt: 25 % del cost subvencionable

Per a tenir tota la informació d'aquestes subvencions consulteu els documents adjunts en l'apartat de Normativa d'aquesta pàgina.


A qui va dirigit

Poden ser beneficiaris de les subvencions les organitzacions sindicals que tinguin la consideració de més representatives dins l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La data de referència del còmput dels representants serà la data de publicació de la convocatòria al
BOP.

Als efectes d'aquesta subvenció, s'entén que tenen aquesta consideració, les organitzacions sindicals:

 • més representatives a nivell estatal (art. 6.2 LOLS).
 • més representatives a nivell autonòmic (art. 7 LOLS).
 • les organitzacions sindicals que, tot i no tenir la consideració de més representatives, hagin obtingut un 10 per cent o més del total de delegats de personal i membres de comitè d'empresa i/o de delegats de personal i membres de junta de personal en el total del territori metropolità, configurat pels 36 ajuntaments metropolitans més l'AMB. La unitat de mesura serà la suma del total de membres dels òrgans de representació unitària dels 36 ajuntaments i l'AMB, i sobre aquest total s'aplicarà el percentatge del 10% per a poder determinar si el sindicat en qüestió és representatiu a nivell de tot el territori metropolità. A aquests efectes serà indiferent si la representativitat ho és del personal laboral o funcionari. Es farà un sumatori conjunt sobre el qual s'aplicarà el 10%.


Terminis

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de publicació de l'extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), i finalitzarà als 20 dies hàbils de la mateixa.

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

En línia

D'acord amb el que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds s'han de presentar mitjançant instància genèrica per Registre electrònic o també per la resta dels mitjans regulats a l'article 16 de la mateixa llei.

A través de la instància gènerica cal enviar la sol·licitud de subvenció (annex 1 de les Bases reguladores), que ha d'anar acompanyada de la documentació següent, sens perjudici de les adaptacions que, si escau, es puguin fer en cada convocatòria:

 • Còpia del DNI o NIE de qui signa la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa de la representació en cas que el sol·licitant actuï en nom d'una altra persona física.
 • Documentació acreditativa de la representació legal del sol·licitant.
 • Còpia de l'escriptura de poders si el sol·licitant no és el representant legal l'organització sindical.
 • Targeta d'identificació fiscal on consti el NIF definitiu de l'organització sindical.
 • Acreditació del nombre de representants unitaris del personal funcionari i laboral en tot el territori metropolità (vegeu la base 3).
 • Faig constar o acredito de la relació d'actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció i de la persona o persones empleades que les duran a terme.
 • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, a l'efecte de sol·licitar una subvenció.
 • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a l'efecte de sol·licitar una subvenció.
 • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb la Generalitat de Catalunya, a l'efecte de sol·licitar una subvenció.
 • Declaració de les obligacions de transparència, d'acord amb el model adjunt a aquestes Bases (vegeu l'annex 2), en compliment del que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Dades bancàries on se sol·licita que es facin les transferències utilitzant el model "Fitxa d'identificació financera" de l'AMB (vegeu l'annex 3 BR).

Resposta de l'Administració

El termini màxim per a l'atorgament de la subvenció és de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, en virtut del que estableix l'article 15.2 de l'Ordenança general de subvencions de l'AMB.

La manca de resolució dins d'aquest termini té efectes desestimatoris.

Puja