Concessió d'ajuts econòmics relacionats amb el Tribut Metropolità i la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus

Tornar

Convocatòria d'ajuts per atendre situacions especials arran de la pandèmia COVID-19 amb una dotació d'un milió d'euros (1.000.000,00€).

Estat:
Fora de termini
Tema:
Administració AMB

Descripció

La pandèmia de la Covid-19 ha impactat fortament sobre la vida social i econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona i els seus ciutadans. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) té la voluntat de donar el màxim suport a les iniciatives municipals per pal·liar els efectes produïts per aquesta crisi i les realitats socials i econòmiques que han quedat al territori.

En aquest context, l'AMB mitjançant declaració institucional, va considerar les principals accions a dur a terme amb l'objectiu  de protegir al màxim el teixit social i econòmic metropolità, vetllant pel manteniment de les funcions públiques i protegint la prestació dels serveis metropolitans dins del context evolutiu de la pandèmia  i la crisi generada, amb el repte de pal·liar en la mesura dels possible els seus efectes.

Entre altres accions, es va formular l'establiment d'un programa d'ajuts pel Tribut Metropolità i la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus.

Dotació pressupostària

La dotació pressupostària serà d' UN MILIÓ D'EUROS (1.000.000,00€) amb càrrec a l'aplicació pressupostària de despeses  T1030 23100 48900 del pressupost de l'AMB per a 2021. En el cas dels ajuts econòmics a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus, si  la quantitat total assignada, en el termes recollits a l'apartat d) d'aquest text, resultés insuficient, es podrà ampliar en una quantitat addicional de fins a 1M€ . L'efectivitat de la quantia addicional està condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit i, si s'escau, prèvia aprovació de la modificació pressupostària que sigui procedent, en un moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció amb els acords que siguin necessaris.

Distribució dels ajuts

La dotació inicial de 1.000.000€ es distribuirà a raó de 500.000€ destinats als ajuts al Tribut Metropolità i 500.000€ destinats als ajuts de la TMTR.

En el cas que en alguna de les dues destinacions, el valor resultant de la suma de les sol·licituds acceptades sigui inferior a 500.000€ i, en l'altra,  el valor de la suma de les sol·licituds acceptades sigui superior als 500.000€, s'incrementarà la dotació d'aquesta última, amb la quantitat sobrant de la primera.

Si la dotació corresponent a la TMTR és insuficient per cobrir el valor de les sol·licituds acceptades, fins i tot incrementada amb la quantitat provinent del possible excedent disponible de la part corresponent al Tribut Metropolità, es podrà ampliar amb un import addicional  de fins a 1.000.000€, d'acord amb l'expressat a l'apartat b) Dotació Pressupostària.

En el cas del TM, hi ha dos casos especials descrits en les bases i en la present convocatòria que cal que es garanteixi la concessió de la subvenció en el 100% dels aprovats i per l'import total aprovat (apartat c) del ajuts en relació al Tribut Metropolità).

A qui va dirigit

En el cas dels ajuts en relació al Tribut Metropolità (TM) poden ser destinataris dels ajuts econòmics els contribuents que compleixin les condicions establertes a la present convocatòria i les bases i que siguin residents o titulars d'immobles als municipis de Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès ,Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat , El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat , Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles i Viladecans.

En el cas de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) poden ser destinataris dels ajuts econòmics els contribuents que compleixin les condicions establertes a la present convocatòria i les bases i que siguin residents o titulars d'immobles als municipis de Badalona, Badia del Vallès, Begues, Barcelona, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Moncada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat , Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet , Tiana, Torrelles i Viladecans.

Terminis

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies hàbils a partir de la publicació de la present convocatòria al Butlletí oficial de la província de Barcelona.

Requisits

Condicions de la concessió dels ajuts

A continuació s'indiquen les condicions per gaudir de la concessió dels ajuts econòmics d'aquesta convocatòria. Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts, sempre que la suma de tots ells no superi el 100% del concepte subvencionat i s'atengui al que s'estableix en l'apartat d'obligacions dels beneficiaris

Ajuts en relació al Tribut Metropolità (TM)

Ús residencial

Podran gaudir d'una ajuda de fins el 40%. de la quota liquidada del Tribut Metropolità de l'exercici 2020, i fins a un màxim de 100 EUR per sol·licitant, les persones físiques propietaris d'un habitatge amb ús residencial (clau V) assignat pel Cadastre, el qual constitueix la seva residència habitual i que hagin efectuat el pagament del Tribut Metropolità dins del període voluntari de recaptació.

Per accedir als ajuts, ni els contribuents ni cap de les persones que resideix en l'habitatge, poden posseir altres immobles i propietats excepte l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça d'aparcament i/o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència, judicial s'atribueixi l'ús de cada immoble a cadascun d'ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l'ús per sentència.

El gaudi de l'ajut vindrà determinat pels ingressos anuals de la unitat familiar obtinguts en el segon any abans de l'any de la meritació, d'acord a la següent taula:

Número de residents membres de la unitat familiar Límit ingressos anual per poder accedir a l'ajut
1 9.534,42 €
2 16.208,51 €
3 o més 19.068,84 €

Per unitat familiar cal entendre totes les persones empadronades a l'habitatge respecte del qual se sol·licita la bonificació.

Ús no residencial

Ajudes a les activitats econòmiques que s'han vist perjudicades per l'aplicació de l'Estat d'Alarma mitjançant els el Reials Decrets 463/2020, de 14 de març; 476/2020, de 27 de març; 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 d'abril i altres mesures derivades de la gestió de la pandèmia de la COVID 19, en concret de la Resolució SLT/2546/2020 del 15 d'octubre de la Generalitat de Catalunya.

Podran gaudir d'una ajuda de fins el 40%. de la quota del Tribut Metropolità de l'exercici 2020, i fins a un màxim de 200 EUR, els contribuents titulars d'aquelles activitats econòmiques que durant l'exercici 2020 hagin tingut en la seva facturació decrements superiors al 50% en relació a l'exercici anterior, que ocupin una superfície màxima de 300 metres quadrats, així com que hagin efectuat el pagament en el període voluntari de recaptació i que no tinguin cap deute en les seves obligacions tributàries. Així mateix els titulars de l'activitat hauran de justificar la continuïtat de la mateixa en el moment de cursar la sol·licitud.

Situacions especials

També es preveuen ajuts econòmics pel pagament del tribut metropolità, per situacions especials derivades de la homogeneïtzació en la seva aplicació durant l'exercici 2020, de manera que:
  1. Podran gaudir d'una ajuda, equivalent al 100%. de la quota del Tribut Metropolità de l'exercici 2020, aquells contribuents que ho sol·licitin dels municipis acollits a la Disposició transitòria tercera (DT3) de l'ordenança fiscal en què la revisió cadastral a tot el municipi va tenir efectes en l'exercici 2020, i que siguin propietaris d'un habitatge amb un ús residencial (clau V) assignat pel Cadastre, sempre que constitueixi la seva residència habitual, s'hagi efectuat el pagament en el període voluntari de recaptació, i el seu valor cadastral sigui inferior 72.033,78 EUR.
  2. Podran gaudir d'una ajuda, equivalent al 40%. de la quota del Tribut Metropolità de l'exercici 2020, aquells contribuents que ho sol·licitin dels municipis acollits a la Disposició transitòria tercera (DT3) de l'ordenança fiscal del Tribut metropolità en que la revisió cadastral a tot el municipi va entrar en vigor en el període 2003-2004, i que siguin propietaris de bens immobles amb Clau d'ús "V", "A" i "M" assignada pel Cadastre, sempre que hagi estat efectuat el pagament en el període voluntari de recaptació.
  3. Podran gaudir d'una ajuda, equivalent al 40%. de la quota, en el pagament del Tribut Metropolità 2020 aquells contribuents que ho sol·licitin dels municipis acollits a la Disposició transitòria tercera (DT3) de l'ordenança fiscal del Tribut metropolità en que la revisió cadastral a tot el municipi va entrar en vigor en el període 2003-2004 i que siguin propietaris de locals amb un ús comercial assignat pel Cadastre (clau C), sempre que tinguin una superfície inferior a 150 m2. i s'hagi efectuat el pagament en el període voluntari de recaptació.
  4. El sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar, en la data de sol·licitud de l'ajut, no han de tenir cap deute pendent amb l'AMB, ja sigui derivat d'ingressos de dret públic o de dret privat. En el cas de deutes fraccionats, s'haurà d'estar al corrent de pagament dels terminis del fraccionament. Igualment, hauran de justificar mitjançant una declaració responsable que es troben al corrent de les seves obligacions fiscals amb altres Administracions i amb la Seguretat Social. 
Ajuts en relació a la Taxa metropolitana de Tractament de Residus (TMTR)

Ús domiciliari

Podran gaudir d'un ajut de fins el 50%. de la quota liquidada de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus de l'exercici 2020 (i fins a un màxim de 200 EUR), les persones físiques residents en un habitatge amb subministrament domiciliari d'aigua, el qual constitueix la seva residència habitual, i satisfan l'esmentada taxa per mitjà del rebut emès per la companyia subministradora.

Per accedir als ajuts, ni els contribuents ni cap de les persones que resideix en l'habitatge, poden posseir altres immobles i propietats excepte l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència, judicial s'atribueixi l'ús de cada immoble a cadascun d'ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l'ús per sentència.

El gaudi de l'ajut vindrà determinat pels ingressos anuals de la unitat familiar obtinguts en el segon any abans de l'any de la meritació, d'acord a la següent taula:

Número de residents membres de la unitat familiar Límit ingressos anual per poder accedir a l'ajut
1 9.534,42 €
2 16.208,51 €
3 o més 19.068,84 €

Per unitat familiar cal entendre totes les persones empadronades a l'habitatge respecte del qual se sol·licita la bonificació.

Us no domiciliari

Ajudes a les activitats econòmiques que s'han vist perjudicades per l'aplicació de l'Estat d'Alarma mitjançant els el Reials Decrets 463/2020, de 14 de març; 476/2020, de 27 de març; 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 d'abril i altres mesures derivades de la gestió de la pandèmia de la COVID 19, en concret de la Resolució SLT/2546/2020 del 15 d'octubre de la Generalitat de Catalunya.

Podran gaudir d'una ajuda de fins el 50%. de la quota de la TMTR de l'exercici 2020, i fins a un màxim de 200 EUR, els contribuents titulars d'aquelles activitats  econòmiques que durant l'exercici 2020 hagin tingut en la seva facturació decrements superiors al 50 % en relació a l'exercici anterior, que ocupin una superfície màxima de 300 metres quadrats, així com que hagin efectuat el pagament en el període voluntari de recaptació i que no tinguin cap deute en les seves obligacions tributàries. Així mateix els titulars de l'activitat hauran de justificar la continuïtat de la mateixa en el moment de cursar la sol·licitud.

Puja

Enllaços relacionats

Puja