Comunicació de dades bancàries per rebre pagaments de l'AMB

Tornar

Qualsevol persona que hagi de rebre el pagament d’alguna quantitat de l’AMB ha d’indicar les seves dades bancàries.

Avís

Aquest tràmit no va dirigit a les persones que han de pagar alguna quantitat a l’AMB i que també impliqui comunicar les dades de domiciliació bancària, com per exemple el pagament del Tribut metropolità. Si vostè ha de domiciliar el pagament del Tribut metropolità trobarà l’enllaç al tràmit corresponent en l’apartat "Enllaços relacionats", al final d’aquesta pàgina.

Informació prèvia

Descripció

L'Àrea Metropolitana de Barcelona fa els pagaments mitjançant transferència bancària. Per aquest motiu, caldrà que els interessats comuniquin les seves dades bancàries a l'AMB, fent servir el formulari Fitxa d'identificació financera corresponent.


A qui va dirigit

A qualsevol persona física o jurídica que hagi de rebre un pagament de l’AMB.


Terminis

La comunicació de les dades bancàries es pot fer en el moment d'alta d'una persona física o jurídica en la base de dades de l'AMB  i/o en qualsevol altre moment que es vulgui modificar les dades bancàries.


Requisits

El procediment de comunicació de les dades bancàries s'ha de fer segons el que es detalla en la "Guia per a la comunicació de comptes bancaris per rebre pagaments de l’AMB", que podeu descarregar en l'apart Documents d'aquesta pàgina.

Les dades seran incorporades a la base de dades de AMB un cop hagin sigut validades pel departament de Tresoreria de l'AMB.

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

En línia

Per a la comunicació de les dades bancàries, consulteu i seguiu les instruccions que es detallen en la "Guia per a la comunicació de comptes bancaris per rebre pagaments de l’AMB", que podeu descarregar en l'apartat Documentació de la secció Informació prèvia d'aquesta tràmit.

Resposta de l'Administració

  • Termini de resolució per part de l'Administració: 1 mes.
  • Efectes del silenci administratiu: negatiu
  • Vies de reclamació: podeu interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte recorregut, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. El recurs potestatiu de reposició s’entendrà desestimat si en el termini d’un mes des de la seva
    presentació no es dicta i es notifica resolució expressa.

 

Puja