Bonificació del tribut metropolità per a famílies nombroses

Tornar

Les famílies nombroses poden demanar una bonificació del 50 %, sempre que els seus ingressos no superin els trenta mil euros bruts anuals.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Tribut metropolità
Responsable AMB:
Tresoreria. Servei de Recaptació

Sol·licitud de bonificació$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descarregar

Anar al tràmit En línia

Registre

Avís

Tots els tràmits s'han de dur a terme a l'AMB, independentment que la gestió i el cobrament del tribut els realitzi l'Ajuntament que pertoqui. Per tant, les incidències relatives a l'aplicació de la bonificació, així com les reclamacions i recursos que es puguin formular seran resoltes per l'AMB.

Descripció

La bonificació consisteix en la devolució del 50 % de la quota pagada del tribut, a favor dels subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, sempre que la suma dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superin els 30.000,00 € bruts anuals. 

Aquesta bonificació només s'aplica respecte de l'immoble que constitueix la residència habitual de la família nombrosa i és compatible amb la reducció prevista a l'article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità.

S’entén per residència habitual la que figuri en el padró d'habitants del municipi, en la data d'acreditament de l'impost, és a dir, el primer dia de l'any.

La bonificació l'ha de sol·licitar el subjecte passiu del tribut.  Ni el subjecte passiu ni la resta d'integrants de la família nombrosa poden tenir deutes pendents de pagament del tribut metropolità en període executiu o que estigui vàlidament acordada la seva suspensió.

S'entenen per ingressos totals els obtinguts per la família nombrosa l'exercici anterior a l'acreditació del tribut. S'ha d'acreditar mitjançant la corresponent declaració de l'IRPF de tots els integrants de la família nombrosa i en cas que no existeixi obligació de declarar, mitjançant la presentació de la corresponent documentació justificativa. 

A qui va dirigit

A tots els ciutadans que tenen la propietat o un dret sobre un o més béns immobles en algun dels municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que siguin titulars de la condició de família nombrosa i hagin efectuat el pagament del tribut.

Terminis

El dret a bonificació s'ha de renovar anualment amb el corresponent formulari de sol·licitud, amb posterioritat al pagament del rebut, liquidació o abonaré i abans del 10 de desembre de l’exercici del que s’està demanant la bonificació.

Requisits

Ser titular d’un dret o ser propietari d’un o més béns immobles en algun dels municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i ser titular de la condició de família nombrosa i haver efectuat el pagament del tribut.

Puja

Enllaços relacionats

Puja