Ajuts individuals de menjador. Curs 2024-2025

Tornar

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador per a l’alumnat dels centres dels municipis de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet que reuneixi els requisits establerts en les Bases.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Desenvolupament socioeconòmic
Responsable AMB:
Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic

Sol·licitud Ajut individual de menjador. Curs 2024-25$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descarregar

Avís

La Sol·licitud d'ajut individual de menjador, descarregable des d'aquesta pàgina, s'haurà de presentar omplert, signat i acompanyat de la documentació requerida al centre on es troba escolaritzat l'alumne/a.

Descripció

Poden ser beneficiaris de l’ajut els sol·licitants que reuneixin els requisits i les condicions establerts en les bases, i que no superin els llindars de renda als quals es fa referència en les mateixes.

Tipologies d'ajuts:

Els ajuts seran garantits parcials (el 70 % del cost del menjador) o garantits totals (el 100 % del cost del menjador), sense superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació.

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre per a la mateixa finalitat, d’altres entitats o de persones públiques o privades. En cap cas l’import dels ajuts concurrents no pot superar el preu de menjador autoritzat.

Els sol·licitants d’ajut individual de menjador podran rebre ajuts alimentaris, finançats amb recursos municipals, que atorgaran l’AMB o els ajuntaments, d’acord amb els criteris establerts en cada cas pels serveis municipals.

Consulteu les Bases de la convocatòria per conèixer tota la informació.

A qui va dirigit

Alumnat dels centres dels municipis de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet que reuneixi els requisits establerts en les bases.

Terminis

Termini ordinari de presentació de sol·licituds:

Les famílies hauran de presentar a les escoles les peticions i la documentació corresponent, amb el mecanisme que articuli cada centre escolar, fins el divendres 24 de maig del 2024.

Les escoles hauran de lliurar a l’AMB la documentació presentada per les famílies a mesura que la vagin rebent a través dels mecanismes que s’articulin a aquest efecte, com a molt tard, el divendres 31 de maig del 2024.

Sol·licituds fora del termini ordinari:

Finalitzat el termini indicat, les famílies podran formalitzar la sol·licitud, que serà tramitada com a sol·licitud presentada fora del termini ordinari. Les peticions s’hauran de tramitar de la mateixa manera que les presentades dins del termini ordinari establert.

L’inici de la tramitació de les sol·licituds fora del termini ordinari es realitzarà un cop
finalitzada i resolta la gestió de les peticions presentades dins del termini ordinari, que són les que tindran prioritat.

 

 

Requisits

Pot sol·licitar un ajut individual de menjador l’alumnat dels centres dels municipis de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet que reuneixi els requisits següents:

a) Alumnes matriculats durant el curs 2024-2025 en un centre educatiu mantingut amb fons públics, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundaria obligatòria.

b) Alumnes matriculats en escoles d’educació especial o en unitats de suport a l’educació especial (USEE), o alumnes amb necessitats educatives especials integrats en escoles ordinàries.

c) Alumnes preinscrits al primer curs del segon cicle d’educació infantil, al primer curs de primària o al primer curs d’educació secundària obligatòria en un centre educatiu mantingut amb fons públics.

d) Alumnes de segon i tercer curs de primer cicle d’educació infantil d’escoles de titularitat de la Generalitat de Catalunya que reuneixin els requisits per ser beneficiaris de l’ajut.

e) No estar en acolliment residencial i residint en un centre d’acolliment per a infants o adolescents (CRAE).

f) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i gratuït.

g) Fer ús del servei de menjador escolar.

1.2. Poden ser beneficiaris de l’ajut els sol·licitants que reuneixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases, i pertànyer a unitats familiars que no superin els llindars de renda als quals es fa referència.

Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.

Puja