Adquirir una llicència metropolitana de taxi

Tornar

Per a la prestació del servei de taxi urbà regulat es requereix l'obtenció prèvia d'una llicència.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Llicències
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Informació prèvia

Descripció

A l'àrea metropolitana de Barcelona, que és l'àmbit territorial d'aplicació del Reglament metropolità del taxi, únicament podran iniciar i prestar el servei de taxi les llicències atorgades per l'AMB, sense perjudici del que es disposa a l'article 22 de la Llei del taxi.

La llicència habilita per a l'exercici de l'activitat de transport de viatgers en les condicions fixades en el Reglament metropolità del taxi i la resta de disposicions aplicables.

Cada llicència del taxi tindrà un únic titular i estarà referida a un vehicle concret, i se n'ha de fer constar la matrícula, el número de bastidor i la resta de dades que es considerin necessàries per a la seva identificació.


A qui va dirigit

 A tota persona física o jurídica que reuneixi els requisits.


Terminis

Es pot adquirir en qualsevol moment.


Requisits

 1. Ser persona física i estar en possessió de la credencial professional (carnet de taxista), o persona jurídica.
 2.  Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses les relatives a les condicions del centre de treball, establertes per la legislació vigent.
 3. No sobrepassar, amb la llicència que es pretén obtenir, el nombre màxim de 50.
 4. No ser titular d'una altra llicència de taxi en el cas que s'hagi arribat al límit del percentatge establert en l'article 18.2 del Reglament metropolità del taxi.

Puja

Taxes

Taxa unitària per prestació de servei i activitats vinculades a l'adquisició i l'ús d'una llicència:

Intervius general: 3.355,00 euros 
Intervius familiars 1r grau: 678,00 euros
Mortis causa: 808,00 euros 

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

L'adquisició de llicència s'ha de fer personalment i presentant una sol·licitud signada pel transmissor i l'adquirent, en les oficines de l'Institut Metropolità del Taxi (Carrer 62, núm. 18, Edifici B, planta 1a - Zona Franca. 08040 Barcelona).

Els interessats han d'aportar la documentació següent (original i fotocòpia):

 • Sol·licitud de transferència, correctament emplenada.
 • DNI.
 • Permís BTP o superior vigent.
 • Certificat d'Hisenda conforme està al corrent de pagament.
 • Certificat de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament.

Puja

Resposta de l'administració

Termini per resoldre:

 • Màxim: 1 mes (de data a data)
 • Mínim: 1 dia
Sentit del silenci: positiu

Puja