Adhesió al Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica

Tornar

El programa, dotat amb sis milions d'euros, té per objectiu combatre la pobresa energètica de les famílies, mitjançant la col·laboració dels ajuntaments metropolitans i les companyies subministradores d'electricitat, gas i aigua que operen en aquests municipis.

Estat:
En termini
Tema:
Desenvolupament socioeconòmic
Responsable AMB:
Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Informació prèvia

Descripció

Amb el Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica l'AMB vol donar una resposta efectiva a les situacions derivades del tall de subministraments energètics i d'aigua per motiu de falta de recursos econòmics, tot establint acords de procediment amb els ajuntaments metropolitans, mitjançat l'acció dels seus serveis socials bàsics, així com amb les companyies distribuïdores d'aigua, de gas i d'electricitat dins el seu àmbit territorial d'actuació.

Aquest Programa metropolità és, doncs, l'eina dissenyada per vehicular les accions de suport als ajuntaments en aquesta matèria i, en el marc del Pla d'actuació metropolità 2016-2019, és una acció addicional dins el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, i complementària respecte el Programa metropolità de rehabilitació d'edificis i millora de barris.

Finalment, aquest Programa metropolità està en línia i comparteix la missió del Fons de Solidaritat acordat amb la Fundació Agbar l'any 2013 per donar cobertura econòmica al pagament dels consums d'aigua de les famílies en risc d'exclusió social.

En definitiva, sobre la base d'aquests antecedents i atesos els àmbits de competència metropolitana respecte de la cohesió social, l'energia i el cicle integral de l'aigua, els objectius del Programa són:

 • Donar cobertura econòmica per evitar talls de subministrament per a aquelles persones que es troben en situació de pobresa energètica.
 • Facilitar l'accés dels consumidors econòmicament vulnerables a informació qualitativa i formació respecte a les facturacions, tarifes, possibilitats i recursos que ofereixen els sistemes públics assistencials i els sistemes de serveis domiciliaris d'abastament d'aigua, gas i electricitat.
 • Complementar les accions assistencials dels serveis socials bàsics municipals, així com els efectes del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals i el Programa metropolità de rehabilitació d'edificis i millora de barris.
 • Coordinar les accions i la informació municipals, així com desenvolupar estudis d'abast territorial metropolità que permetin conèixer amb més profunditat els impactes de la pobresa energètica.
 • Incorporar el pagament de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) com una de les mesures de combat de la pobresa energètica.
Pla de suport a les polítiques socials i Programa contra la pobresa energètica 2016-2019

Dotació econòmica

Per acord del Consell Metropolità el Programa té una dotació econòmica de cinc milions d'euros (5.000.000,00 €) i un funcionament operatiu de fons únic plurianual, és a dir, es mantindrà vigent fins que s'exhaureixi totalment la seva dotació. Arribat aquest punt el Consell Metropolità decidirà la conveniència de mantenir el programa, així com de renovar-ne la seva dotació.

Durant 2015 el fons ha aplicat 750.000 euros a pagament d'ajuts i manté un ampli saldo operatiu. Tanmateix, l'execució no ha estat homogènia, de manera que els Ajuntaments més actius o amb menys assignació econòmica han esgotat la seva dotació. És per aquest motiu i per evitar que s'interrompin dinàmiques que s'estan demostrant eficients, que es proposa activar un nou fons contra la pobresa energètica, de 6 milions d'euros, de manera addicional a l'anterior, per tal facilitar que en puguin disposar de manera immediata els ajuntaments que hagin esgotat les seves assignacions. L'anterior fons, aprovat l'any 2014, romandrà vigent fins a aplicar la totalitat de la seva dotació.

Els beneficis que preveu el Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica són de sol·licitud i concessió voluntàries, i van destinats als ciutadans residents que complexin els requisits d'accés que s'hi estipulen.

La distribució d'aquests ajuts no es regirà per criteris de referència municipal, sinó metropolitans. S'estableix, això no obstant, un límit d'assignació municipal, equivalent al percentatge de participació en els fons del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals.

Assignacions del programa als municipis
Criteri distribució 80% segons taxa d'atur: 4.800.000 €
Criteri distribució 20% segons taxa renda bruta familiar disponible: 1.200.000 €
Municipi Assignació 2016-2019 (€)
Badalona 893.568,00
Badia del Vallès 79.272,00
Barberà del Vallès 128.280,00
Begues 17.424,00
Castellbisbal 42.144,00
Castelldefels 202.272,00
Cerdanyola del Vallès 191.940,00
Cervelló 27.828,00
Corbera de Llobregat 39.672,00
Cornellà de Llobregat 339.048,00
Esplugues 146.508,00
Gavà 168.192,00
L'Hospitalet de Llobregat 931.920,00
Molins de Rei 76.692,00
Montcada i Reixac 143.640,00
Montgat 38.196,00
Pallejà 36.204,00
La Palma de Cervellò 9.720,00
El Papiol 13.188,00
El Prat de Llobregat 241.248,00
Ripollet 163.176,00
Sant Adrià de Besòs 171.624,00
Sant Andreu de la Barca 103.656,00
Sant Boi de Llobregat 335.844,00
Sant Climent de Llobregat 11.508,00
Sant Cugat del Vallès 201.252,00
Sant Feliu de Llobregat 144.060,00
Sant Joan Despí 104.196,00
Sant Just Desvern 37.548,00
Sant Vicenç dels Horts 131.724,00
Santa Coloma de Cervelló 22.308,00
Santa Coloma de Gramenet 509.112,00
Tiana 21.240,00
Torrelles de Llobregat 17.844,00
Viladecans 257.952,00
Total 6.000.000,00

D'altra banda, el Programa fa seves i manté les adhesions municipals ja formulades, així com els Convenis de col·laboració celebrats amb les companyies subministradores d'aigua, gas i electricitat.

Finalment, i de cara a facilitar els pagaments a les companyies subministradores, l'AMB podrà avançar una bestreta del 10% de la dotació prevista per a cada municipi en el nou fons, a aquells ajuntaments que hagin exhaurit les assignacions del fons de 2014 i així ho sol·licitin.


A qui va dirigit

Els beneficiairs d'aquest programa són els ciutadans residents a l'àrea metropolitana de Barcelona que compleixin els requisits establerts.

Atès que aquest programa es duu a terme mitjançant el suport logístic d'ajuntaments i companyies, el programa també es dirigeix a aquests agents quant a procediment:
 • Els ajuntaments metropolitans són:
Badalona; Badia del Vallès; Barberà del Vallès; Begues; Castellbisbal; Castelldefels; Cerdanyola del Vallès; Cervelló; Corbera de Llobregat; Cornellà de Llobregat; el Papiol; el Prat de Llobregat; Esplugues de Llobregat; Gavà; l'Hospitalet de Llobregat; la Palma de Cervelló; Molins de Rei; Montcada i Reixac; Montgat; Pallejà; Ripollet; Sant Adrià de Besòs; Sant Andreu de la Barca; Sant Boi de Llobregat; Sant Climent de Llobregat; Sant Cugat del Vallès; Sant Feliu de Llobregat; Sant Joan Despí; Sant Just Desvern; Sant Vicenç dels Horts; Santa Coloma de Cervelló; Santa Coloma de Gramenet; Tiana; Torrelles de Llobregat; Viladecans.
 • Les companyies subministradores d'aigua, gas i electricitat són les que operen en el territori metropolità.


Terminis

El Programa té un funcionament operatiu de fons únic plurianual, és a dir, es mantindrà vigent fins que s'exhaureixi totalment la seva dotació.

Arribat aquest punt, el Consell Metropolità decidirà la conveniència de mantenir el programa, així com de renovar-ne la dotació.


Requisits

Els individus o families han de complir els següents requisits per ser beneficiaris del Programa:

El Programa metropolità està adreçat a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, definida respecte les següents característiques que s'hauran d'acreditar:

1.1. Ser titular del contracte de subministrament d'ús domèstic corresponent al seu habitatge habitual pel concepte de gas, aigua i/o electricitat.

De manera general, els interessats hauran d'acreditar que tenen contractades pels diferents subministraments esmentats les modalitats de tarifes i/o bons socials previstes per cada àmbit (o iniciar-ne el tràmit de contractació).
En el cas de l'electricitat el contracte haurà de ser de Client domèstic i estar acollit a la tarifa de modalitat Preu Voluntari pel Petit Consumidor (PVPC) amb una potència contractada inferior a 3 KW .
De manera individualitzada i en atenció a circumstàncies extraordinàries degudament acreditades, l'AMB podrà convalidar aquest requisit quan així ho proposin, formalment i justificada, els serveis socials municipals.

1.2. Pertànyer a un d'aquests grups de limitació econòmica:

1.2.1. Tenir més de 60 anys i ser perceptor de:

 • Pensió mínima de jubilació.
 • Incapacitat permanent.
 • Viduïtat.
 • "Seguro Obligatoria de Vejez e Invalidez".
 • Pensions no contributives de jubilació.
 • Pensions no contributives d'invalidesa.
1.2.2 Unitat familiar on tots els seus integrants estan a l'atur.

1.2.3 No excedir el màxim d'ingressos bruts anuals per família estipulats pel Govern per accedir al bo social:
 • 10.841 € família unipersonal.
 • 18.429 € família de dues persones.
 • 23.849 € família de tres persones o més.


Avisos

Contacte:

pobresaenergetica@amb.cat

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Atès que és previst vehicular el Programa mitjançant els serveis socials bàsics municipals, caldrà que els ajuntaments metropolitans manifestin individualment la seva voluntat d'adhesió al Programa metropolità, així com assumir els compromisos que se'n deriven vers els seus recursos i procediments (annex 1).

El Programa és, igualment, d'adhesió voluntària per a les companyies subministradores d'aigua, gas i electricitat que operen en el territori metropolità. Caldrà, doncs, que aquestes companyies també manifestin individualment la seva voluntat d'adhesió al Programa metropolità, així com assumir els compromisos que se'n deriven vers els seus recursos i procediments.


Què ha de fer un ciutadà per ser beneficiari del Programa?

Els ciutadans que complieixin els requisits i que necessitin ser beneficiaris del Programa han de fer el següent:

Dirigir-se al seu ajuntament per formular una declaració, que serà valorada pels serveis socials bàsics municipals, en el sentit que no hi ha possibilitat de reducció en la despesa relativa al consum de béns o serveis objecte del Programa metropolità, o per haver esgotat totes les mesures objectivament raonables amb aquesta finalitat.

Prèviament, o en el moment de presentar aquesta declaració, els usuaris sol·licitants d'acollir-se als beneficis del Programa metropolità hauran de registrar-se en algun dels registres i/o bases de dades del seu municipi de residència, expressament habilitats per cada ajuntament, per gestionar aquest problema.

Què fan els ajuntaments?

1. Els serveis socials municipals faran una valoració provisional de la situació plantejada pel ciutadà i, d'acord amb la seva experiència, el coneixement de la realitat municipal i en funció de l'entrevista realitzada amb el sol·licitant, decidiran la conveniència o no de traslladar aquesta informació a les companyies subministradores adherides al Programa metropolità.

Quan es produeix aquesta primera comunicació provisional les companyies subministradores es comprometen a no executar cap tall d'energia o aigua fins que no es resolgui definitivament la sol·licitud.

2. En un termini màxim de quinze dies a comptar des de la data de la valoració provisional, els serveis socials municipals hauran d'informar i resoldre definitivament, en positiu o negatiu, les situacions provisionals comunicades a les companyies. Quan l'informe de serveis socials sigui positiu respecte de la necessitat justificada d'acollir la sol·licitud al Programa metropolità, les companyies mantindran el compromís de subministrament.

La comunicació de la resolució definitiva positiva dels serveis socials municipals es farà arribar, al mateix temps, als serveis centrals de l'ajuntament metropolità implicat, a l'AMB i a les companyies subministradores. A partir de rebre aquesta comunicació de resolució definitiva l'ajuntament metropolità implicat es compromet a iniciar el tràmit del pagament que correspongui directament a la companyia subministradora, i fer-lo efectiu en un període no superior a 30 dies.


Què fa l'AMB?

Un cop al mes l'AMB materialitzarà tots els pagaments aprovats als ajuntaments metropolitans. Aquests pagaments seran resultat del sumatori de les quantitats indicades en cada situació informada positivament pels diferents serveis socials municipals. Els ajuntaments hauran de certificar a l'AMB, trimestralment, que han efectuat els pagaments aprovats a les resolucions definitives.

L'AMB crearà una programa documental d'informació i formació adreçat a les persones en situació o risc de pobresa energètica, respecte les factures, tarifes, possibilitats i recursos que ofereixen els sistemes públics assistencials i els sistemes de serveis domiciliaris d'abastament d'aigua, gas i electricitat. Aquest programa igualment incorporarà informació i serveis sobre estudis d'eficiència energètica de les llars i proposta de mesures d'intervenció o rehabilitació.

Compromís de les companyies adherides al Programa

Les companyies adherides es comprometen a:

- Facilitar als serveis socials municipals dels ajuntaments metropolitans adherits al Programa un canal telemàtic, mitjançant un correu electrònic específic, on adreçar les comunicacions de valoració provisional i resolució definitiva.

- Gestionar internament les comunicacions de valoració provisional d'acord amb el protocol del Programa metropolità i en el sentit d'interrompre provisionalment i durant quinze dies qualsevol procediment de tall de subministrament que pogués estar iniciat o en tràmit.

- Gestionar internament les comunicacions de resolució definitiva d'acord amb el protocol del Programa metropolità i en el sentit de mantenir la interrupció provisional dictada pels procediments de tall de subministrament que poguessin estar iniciats o en tràmit, fins a rebre el cobrament per part de l'ajuntament metropolità involucrat en el procediment.

- En el cas que els serveis municipals no complissin, per qualsevol causa, els terminis previstos per resoldre definitivament la valoració provisional (15 dies) o materialitzar el pagament (30 dies), la companyia es compromet a formular un avís específic a l'AMB respecte d'aquestes qüestions.

Puja

Resposta de l'Administració

En un termini màxim de quinze dies, els serveis socials municipals emetran una resolució definitiva (positiva o negativa) i ho comunicaran a les companyies que correspongui, a l'AMB i als serveis centrals del seu ajuntament.

Puja