Títol I

Organització

Article 4

Òrgans metropolitans de govern i administració

 

 1. El govern i l'administració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona corresponen a:
  1. El Consell Metropolità
  2. El president o presidenta
  3. La Junta de Govern
  4. La Comissió Especial de Comptes
 2. L'organització bàsica determinada per a l'apartat 1 es pot complementar per acord del Consell Metropolità o bé per mitjà del reglament orgànic del qual es doti l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 3. La Junta de Govern és l'òrgan que assisteix el president o presidenta de l'Àrea Metropolitana en l'exercici de les seves atribucions. Està integrada pel president o presidenta de l'Àrea Metropolitana i un nombre de consellers metropolitans nomenats pel president o presidenta a proposta del Consell Metropolità, que en cap cas no pot superar el terç dels membres de dret del Consell. A més de la funció d'assistència al president o presidenta, la Junta de Govern té les altres funcions delegades per altres òrgans metropolitans i les que li són atribuïdes per llei.
 4. L'acord del Consell Metropolità o, si escau, el Reglament orgànic poden establir i regular, com a òrgan d'administració, la gerència, i determinar les competències que se li atribueixen i se li deleguen. Així mateix, la presidència pot delegar en la gerència les seves competències segons estableix l'article 11.5.
 5. Es preveu la creació d'un Consell d'Alcaldes, amb les característiques següents:
  1. El Consell d'Alcaldes, integrat pels alcaldes dels municipis de l'Àrea Metropolitana, pot presentar al Consell Metropolità propostes d'actuació que siguin d'interès per a l'Àrea Metropolitana, i ha d'emetre un informe previ sobre l'aprovació del programa d'actuació i les matèries determinades pel Reglament orgànic.
  2. El Consell d'Alcaldes, per a ésser constituït després de cada convocatòria d'eleccions locals, es reuneix, presidit per una mesa d'edat, a les deu hores del desè dia, o el dia següent si és inhàbil, des del finiment del termini fixat per l'article 7.1, com a requisit previ a la sessió constitutiva del Consell Metropolità, i als efectes del que determina la lletra b de l'article 11.2.