Disposicions addicionals

Sobre l'extinció de les entitats metropolitanes, l'entitat local d'aigua, el Pla metropolità de mobilitat urbana, la successió de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la dissolució del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les rondes de Barcelona, la comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat, les comissions mixtes amb els municipis i les comarques, la constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'adaptació del planejament urbanístic general i el personal.

Onzena

Personal
  1. El personal que ocupa efectivament llocs de treball a l'Entitat Metropolitana del Transport, a l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i, si escau, a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, quan aquesta es dissolgui, s'integra com a personal propi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb el mateix règim que té en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei.
  2. El personal que ocupa efectivament llocs de treball en administracions públiques altres que les esmentades per l'aparat 1 i que, en el seu moment, havien succeït l'Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona resta definitivament incorporat a l'administració a la qual presta els serveis en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei.