Ple del Consell Metropolità corresponent al mes de juliol

| Tema: AMB - Institucionalamb_institucional.infraestructures=Infraestructures

Avui, 26 de juliol, ha tingut lloc a l'AMB el ple del Consell Metropolità corresponent a aquest mes, en el qual ha destacat la votació de les propostes d'acord següents

Revisió de les tarifes d'abastament d'aigua a l'àrea metropolitana

El Consell Metropolità ha aprovat la nova proposta de tarifes d'aigua presentada la setmana passada, que implica un decrement del 2,39%, aplicable a tots els usuaris. L'estalvi sobre el conjunt del sistema entre la proposta del concessionari i la que s'ha portat a votació se situa en 12,5 milions d'euros que, de mitjana, significarà un estalvi anual d'entre 8 i 9 € per a cada ciutadà.

L'AMB, com a titular i responsable d'aquest servei públic, ha dut a terme polítiques actives que han permès no només evitar l'augment d'un 1,6% proposat per Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana del Cicle Integral de l'Aigua (ABEMCIA), sinó afavorir la disminució de les tarifes.

Aquestes accions han consistit, sobretot, en:

• Revisió de les condicions financeres sobre les que opera ABEMCIA.
• Cànon concessional
• No abonament del cànon per la conducció de salmorres

Un cop aprovada en el Consell Metropolità, la nova tarifa ha de ser ratificada definitivament per la Comissió de Preus de Catalunya, moment en el qual entrarà en vigor.

Canvis en les vicepresidències de l'AMB

En el Ple d'avui s'ha nomenat Eloi Badia com a nou vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, càrrec que fins ara ocupava Janet Sanz. Per la seva banda, Sanz passarà a ocupar la vicepresidència de Planificació Estratègica, fins ara exercida per Gerardo Pisarello.

Concurs d'adjudicació del servei Nitbus a Barcelona i Barcelonès Nord

El juliol del 2014, el Consell Metropolità de l'AMB va aprovar l'expedient per procedir a la contractació, per procediment obert, del servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers nocturn a Barcelona i Barcelonès Nord.

Davant d'algunes controvèrsies jurídiques plantejades, el març de 2015, el mateix Consell Metropolità va acordar suspendre el procediment de contractació.

El desembre del mateix any, la presidenta de l'AMB va sol•licitar un informe a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per tal d'aclarir en quins termes era d'aplicació la normativa europea de contractació dels serveis públics de transport i, en concret, si era preceptiva la publicació d'un anunci previ al Diari Oficial de la Unió Europea.

A finals de juny del 2016, la Junta Consultiva va emetre l'informe sol·licitat i, davant de les diverses interpretacions de les seves conclusions i la complexitat de l'aplicació de la normativa comunitària, el Consell Metropolità, a proposta de la Presidenta, ha decidit ajornar l'adjudicació del concurs i sol•licitar un informe extern que ajudi a prendre la decisió més ajustada a la legalitat.

Documents relacionats