L'AMB posa en marxa ajuts especials per a pimes, autònoms i ciutadania per al pagament del rebut de l'aigua

| Tema: Aigua

El nou paquet de bonificacions està destinat a empreses amb menys de 50 treballadors i amb un volum de negoci inferior als 8 milions d'euros anuals, així com a treballadors autònoms. Les famílies que a causa de la crisi actual redueixin els ingressos poden disposar de la tarifa social de l'aigua.

Aixeta

Davant del gran impacte econòmic que la declaració de l'estat d'alarma a causa de la COVID-19 està tenint en les petites i mitjanes empreses, així com en els treballadors autònoms, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha coordinat amb les companyies subministradores d'aigua que operen als 36 municipis metropolitans la posada en marxa d'una sèrie d'ajuts econòmics per poder fer front als rebuts d'aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), dirigits tant a les petites i mitjanes empreses com als treballadors autònoms.

D'altra banda, l'AMB també vol fer un èmfasi especial, durant aquest període, en la seva tarifa social de l'aigua i de la TMTR, a la qual es poden acollir totes les famílies que hagin patit una disminució dels seus ingressos a causa de la crisi actual.

Ajuts a pimes i autònoms

Aquests ajuts estan destinats a empreses amb menys de 50 treballadors i que no superin un volum de negoci anual de 8 milions d'euros, així com a treballadors autònoms. En aquest sentit, es preveuen dues línies d'actuació:

  • Congelació de les factures emeses per la companyia d'aigua mentre sigui vigent l'estat d'alarma. Així, durant aquest temps, els beneficiaris estaran exempts del pagament dels rebuts i les taxes.
  • Establiment d'un pla personalitzat de finançament de les esmentades factures, sense interessos, un cop finalitzi l'estat d'alarma i fins a un màxim de sis mesos
Les empreses i els treballadors autònoms que s'hi vulguin adherir han de reunir els requisits següents:
  1. Acreditar que es tracta d'una PIME o d'un treballador autònom.
  2. Ser el titular del contracte de subministrament d'aigua potable per al qual es demana l'ajut. De la mateixa manera, el contracte de subministrament d'aigua ha d'estar en vigor i el beneficiari ha de disposar d'un comptador individual.
Per a l'atorgament de l'ajut, els interessats s'han de posar en contacte amb la companyia subministradora d'aigua del seu municipi a través dels canals de què disposi.

Per minimitzar l'impacte d'aquests ajuts especials sobre les tresoreries de les companyies subministradores, s'han pres les següents mesures:
  • L'AMB ajorna el cobrament de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) als beneficiaris d'aquestes ajudes.
  • L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) promourà els canvis necessaris en la regulació per permetre l'ajornament de la liquidació del cànon de l'aigua sense interessos mentre duri l'estat d'alarma.
Bonificació social de l'aigua per a les famílies

La tarifa social és el mecanisme per aconseguir que les famílies que travessen una situació de dificultat econòmica, especialment en el marc de la crisi actual, disposin d'unes condicions especials per consumir el volum d'aigua que l'OMS estableix com a consum de primera necessitat i estàndard.

La tarifa social es pot sol·licitar en qualsevol moment a la companyia que presti el servei d'abastament d'aigua.

Amb tot, i en virtut de la Llei 24/2015, de pobresa energètica, del Parlament de Catalunya, no s'interromprà el subministrament d'energia i aigua de les persones que no puguin fer front als rebuts.

Bonificació social de la TMTR per a les famílies

Les persones afectades per la crisi de la COVID-19 que s'acullin a la tarifa social d'aigua de l'AMB també gaudiran d'una reducció en l'import de la TMTR:
  • Es gaudeix d'una bonificació del 50 % de la taxa si el contribuent és beneficiari del cànon social de l'ACA perquè està a l'atur o percep una pensió mínima.
  • Es gaudeix d'una bonificació del 100 % de la taxa si el contribuent és beneficiari del cànon social de l'ACA perquè té un informe dels serveis socials que acredita que es troba en situació de vulnerabilitat.
  • Es gaudeix d'una bonificació del 100 % de la taxa si el contribuent està acollit a algun fons de solidaritat de la companyia subministradora.