L'AMB crea unes recomanacions per ordenar la circulació de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal a la metròpolis de Barcelona

Tornar

| Tema: Mobilitat elèctrica, Mobilitat i transport, Mobilitat sostenible

Les vies preferents per on circular i la manera de fer-ho són el gruix de les recomanacions que l'organisme metropolità ha presentat avui També recull les condicions bàsiques perquè la conducció sigui segura i per fomentar el respecte entre els diferents modes de transport de la via pública L'AMB proposa que les empreses que gestionen flotes d'aquest tipus de vehicles compartits necessitin un permís municipal per estacionar els vehicles en l'espai públic, i es planteja la possibilitat d'habilitar i senyalitzar espais d'estacionament

Reunió AMB i ajuntaments VMP


L'AMB presenta als 36 municipis metropolitans avui, 2 d'octubre, unes recomanacions per ordenar la circulació de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal, com és el cas de "les rodes", a la metròpolis de Barcelona. L'objectiu és regular coordinadament la circulació d'aquest tipus de vehicles, que en els darrers mesos estan tenint un ús creixent com a modes de transport quotidià.

"Estem en un moment en què estan apareixent noves formes de mobilitat i és imprescindible ordenar l'espai públic per tal que tothom hi pugui conviure", explica el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda.

"Cal avançar de manera decidida cap a una reducció notable de la contaminació atmosfèrica que actualment té la metròpolis de Barcelona. S'ha de promoure la mobilitat sostenible, per disminuir els efectes generats pels vehicles més contaminants", comenta, "i això passa per reconèixer els drets i deures de cadascú", afegeix Poveda.

La mida reduïda i les característiques d'aquests mitjans (són lleugers, portables i plegables) els fan idonis per a la intermodalitat urbana, "tant per combinar amb el transport públic, com també per combinar amb el cotxe i els aparcaments d'intercanvi, els park&ride", explica Poveda.

Classificació dels vehicles
Per elaborar les recomanacions, primer de tot l'AMB, partint dels criteris establerts per la DGT, ha classificat els vehicles en dos grans grups: cicles i vehicles de mobilitat personal (VMP). Aquests darrers es classifiquen en dues subtipologies: sense motor i amb motor elèctric.

Tipologia Subtipus Definició
Cicles Bicicletes. S'inclouen en aquesta definició els cicles de pedaleig assitit.
Vehicles Mobilitat Personal (VMP) Sense motor VMP 0 Ginys sense motor com patins, patinets i monopatins.
Amb motor elèctric VMP Tipus A Rodes, plataformes i patinets elèctrics de mida més petita i lleugers.
VMP Tipus B Plataformes i patinets elèctrics de mida més petita i lleugers.
VMP Tipus C0 Cicles de més de dues rodes, per a ús personal no lucratiu, assimilable a una bicicleta.
VMP Tipus C1 Cicles de més de dues rodes destinats a una activitat econòmica.
VMP Tipus C2 Cicles de més de dues rodes destinats al transport de mercaderies.
VMP Mobilitat Reduïda Cadires de rodes, mòduls de mobilitat personal acoblables a cadires de rodes i cicles.

Principals recomanacions
Per a cada gran grup (cicles, VMP sense motor i VMP amb motor), l'AMB ha establert unes recomanacions bàsiques.

Per als vehicles de mobilitat personal (VMP) sense motor, com patins, patinets i monopatins, que estan categoritzats com a VMP0 però que segons la normativa estatal tenen la consideració de vianants, l'AMB proposa les següents recomanacions:
 1. No poden circular per la calçada i ho faran preferentment per les vies ciclistes respectant el sentit de circulació establert.
 2. L'edat mínima permesa per circular per vies ciclistes situades a calçada és de 12 anys.
 3. Els menors de 12 anys i persones adultes que els acompanyin poden circular per espais reservats per a vianants com voreres, andanes i passejos.
 4. Han de circular amb precaució i evitar posar en perill la resta d'usuaris de la via, i no han de fer malbé els equipaments tant públics com privats.
 5. No poden ser arrossegats per altres vehicles.
 6. No poden fer acrobàcies i jocs d'habilitat fora de les àrees destinades a tal efecte o en cas de talls temporals de la via per al desenvolupament d'esdeveniments, prèvia autorització municipal.
 7. No poden circular amb auriculars ni utilitzar el mòbil.
 8. No poden circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues.
Per als vehicles de mobilitat personal (VMP) amb motor elèctric i cicles de més de dues rodes, l'AMB presenta les següents recomanacions:
 1. L'edat mínima permesa per utilitzar-los és de 16 anys.
 2. Cal que circulin preferentment per les vies ciclistes i que respectin el sentit de la circulació establert.
 3. Han de circular amb precaució i evitar posar en perill la resta d'usuaris de la via.
 4. No poden circular amb auriculars ni utilitzar el mòbil.
 5. No poden circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues.
Per a les bicicletes, l'AMB ja havia redactat unes recomanacions l'any 2015. Com a novetats de l'edició actual, també aplicables als VMP de motor de tipus A i B, cal destacar:
 1. La necessitat de disposar de carrils bici d'amplada mínima de 2 m per poder efectuar avançaments dins del carril bici.
 2. La limitació de la velocitat màxima de circulació dins de carril bici en calçada a 30 km/h. A més velocitat es considera que es pot circular amb seguretat amb el trànsit motoritzat.
 3. La possibilitat de circular en contrasentit en carrers o zones 30 quan hi ha un carril de circulació d'una amplada mínima de 4 m i quan estigui degudament senyalitzat.
 4. Quan no hi hagi vies ciclistes, o el carrer no s'hagi pacificat, es podrà circular per les voreres sempre que aquestes tinguin una amplada lliure d'obstacles superior als 3 m.
 5. S'amplia l'espai necessari entre la bicicleta i el vianant a 1,5 m.
 6. Per a les bicicletes d'arrendament i/o activitats de turisme o oci es demana que estiguin registrades i que tinguin autorització municipal per poder aparcar a la via pública.
Activitat econòmica i integració a les ordenances municipals
Igualment, l'AMB proposa que s'estableixi la necessitat d'un permís municipal perquè les empreses d'activitat econòmica que gestionen flotes de vehicles compartits puguin estacionar i deixar patinets i bicicletes en l'espai públic. A banda, en cas que els ajuntaments habilitin o senyalitzin espais específics per l'estacionament d'aquestes bicicletes, patinets i altres VMP d'activitats d'explotació econòmica, les corresponents empreses han de deixar els vehicles en aquests espais determinats per l'Administració.

Aquestes recomanacions s'han elaborat partint d'una anàlisi de la normativa existent, de les possibilitats que ofereix la regulació estatal, de l'estudi de la informació d'altres experiències i del coneixement acumulat de les situacions i dels aspectes que cal tractar.

"Cada municipi les haurà d'integrar en les seves ordenances municipals, i adaptar-les a les normatives locals. Es tracta d'unes recomanacions que han de servir per modificar o elaborar les corresponents ordenances municipals", explica Poveda.

L'elaboració de les recomanacions parteix de quatre sessions de debat amb els municipis metropolitans, entre els maig i el setembre del 2018, i amb la participació també del Bicicleta Club de Catalunya (BACC)  i de l'Associació d'Usuaris de Mobilitat Personal (AUMP).

Enllaços relacionats

On

 • Marker

  Seu de l'AMB

Prova: $provaURL