Fons Next Generation EU

| Tema: Metròpolis, Relacions internacionals

L'AMB presenta projectes per 2.717 M€ per impulsar la transformació metropolitana

Decorativa

L'AMB aprofitarà els fons Next Generation EU per impulsar la transformació del territori metropolità, i presentarà projectes per un total de 2.717 M€. L'accés a recursos provinents dels fons Next Generation de la UE permetrà donar més impuls als projectes metropolitans de digitalització dels serveis i de transició ecològica i energètica al territori.

Els programes Next Generation metropolitans de l'AMB inclouen un total d'11 projectes, amb 34 actuacions alineades amb els objectius Next Generation EU.

L'AMB ha identificat nou projectes, emmarcats en el Programa d'inversió i suport a la transició digital (134,39 M€) i el Programa d'inversió per a la transició energètica i ecològica (1.128,05 M€), que poden ser susceptibles de rebre finançament dels fons Next Generation EU a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE. A aquests projectes, s'hi sumen les actuacions proposades per TMB a la xarxa d'autobús i de metro, per un import de 1.454,34 M€, la qual cosa significa una inversió global de 2.717 M€.

Objectius Next Generation EU

Aquests 11 projectes metropolitans es materialitzen en 34 actuacions, alineades amb els objectius Next Generation EU, que inclouen projectes per impulsar l'estratègia metropolitana 5G i fomentar la digitalització del territori, projectes de regeneració de la infraestructura verda i blava, un pla metropolità per al foment de la mobilitat sostenible, l'electrificació de la infraestructura i la flota d'autobusos, una pla metropolità de rehabilitació i regeneració urbana, la millora de la xarxa hidrològica de l'AMB, el foment de les energies renovables i l'eficiència energètica, o projectes singulars com el Centre d'Innovació i Producció de Fusta i la producció de biofertilizants i generació de bioresidus per als autobusos metropolitans.

Els fons del programa Next Generation EU, que la Unió Europea atorgarà als seus estats membres, han de servir de resposta per superar la crisi provocada per la covid-19. Aquests fons, en combinació amb inversió pública i privada, han de permetre portar a terme una sèrie d'inversions per transformar i recuperar els territoris dels efectes de la pandèmia.

L'AMB, com a administració local amb competències essencials i centrals, pot tenir un paper important en la recuperació del territori metropolità i de l'Estat, i l'impacte de les actuacions identificades beneficiaria i milloraria la vida de no només dels 3,2 milions de persones que viuen a la metròpolis, sinó de tothom que hi treballa o n'utilitza els serveis i l'oferta assistencial, cultural i turística.

Què són els fons Next Generation EU?

Davant de la crisi sense precedents que ha suposat la pandèmia, la UE ha posat en marxa el Mecanisme de Recuperació i Resiliència per reactivar les economies (i la qualitat de vida) dels 27 estats membres. Aquests fons, dotats amb 750.000 milions d'euros, reben el nom de Next Generation EU. Per primera vegada a la història, la UE s'ha hagut d'endeutar per aconseguir aquesta quantitat de recursos.

La UE distribueix aquests fons a partir de plans nacionals que presenten els estats membres, i els destinataris finals són l'administració, altres actors públics i el món empresarial. S'especifica que tots els projectes que rebin finançament dels fons Next Generation EU han d'estar clarament relacionats amb dos fronts de millora: la transició digital i la transició ecològica i energètica.

També s'hi indica que totes les actuacions finançades per aquests fons han de finalitzar, com a molt tard, el 2026.

Per a la recepció dels fons, el govern de l'Estat ha traçat un pla, conegut com a España Puede, amb 10 polítiques palanca relacionades amb els dos grans eixos marcats per la UE.

L'assignació total de fons és de 140.000 milions d'euros, dels quals el 50 % (70.000 milions d'euros) es distribuiran en forma de transferències no reemborsables en el període 2021-2023, mitjançant convocatòries públiques i altres mecanismes que encara s'estan definint. El 50 % restant es distribuiran en forma de préstecs.