Pagament mitjançant autoliquidació de la Taxa de tractament i disposició de residus municipals (TMTR) i obtenció de la carta de pagament

Volver

Mitjançant aquest tràmit, les persones físiques o jurídiques que no liquiden la TMTR a través del rebut de l'aigua poden pagar-la, dins el període establert, sense necessitat de rebre requeriment per fer-ho.

Estado:
En plazo
Tema:
Medio ambiente
Subtema:
Residuos
Sub-subtema:
Tasa Metropolitana Tratamiento Residuos
Responsable AMB:
Servei de Tresoreria

Obtenció de la carta de pagamentEn línea

Tramitar

Pagament onlinePago

Pago

Pagament a CorreosConsulta

Consulta

Descripción

La TMTR contribueix a la correcta gestió i al tractament dels residus municipals mitjançant les diferents instal·lacions i sistemes de tractament metropolitans com el reciclatge, la valorització, etc. d'acord amb la legislació vigent.

L'autoliquidació de la TMTR és el procediment mitjançant el qual les persones físiques o jurídiques obligades al pagament d'aquesta taxa en fan efectiu l'abonament dins el període establert, sense necessitat de rebre requeriment per fer-ho.

A quién va dirigido

Els subjectes passius que han de presentar autoliquidació de la TMTR són:

  • Les persones físiques i jurídiques i altres entitats de l'article 35 de la Llei general tributària, beneficiàries del servei municipal de recollida de residus domèstics, sempre que no paguin aquesta taxa a través de la factura de la seva companyia subministradora d'aigua.
  • Els productors o posseïdors de residus municipals o industrials assimilables a municipals, no generats a domicilis particulars, que es beneficien del servei municipal de recollida de residus municipals i industrials assimilables als municipals, sempre que no paguin aquesta taxa a través de la factura de la seva companyia subministradora d'aigua.

Plazos

S'ha de presentar l'autoliquidació dintre del termini comprès entre l'1 de maig i el 30 de juny següents a l'any meritat, o dintre dels 30 dies hàbils següents al meritament si aquest és posterior a l'1 de gener.

Avisos

Els subjectes passius que contractin de nou el subministrament d'aigua es consideraran acollits al sistema de gestió de la taxa a través de la factura de l'aigua. En tots els casos, la desvinculació d'aquest sistema de gestió es produirà, prèvia petició, a l'exercici següent. De la mateixa manera, la vinculació al sistema de compliment d'obligacions mitjançant les companyies subministradores es produirà amb efectes de l'exercici següent al que sol·liciti l'obligat.

L'autoliquidació ha d'anar en tot cas acompanyada de l'ingrés a través de les entitats col·laboradores que s'indiquen a l'instrument cobrador enviat al subjecte passiu, i en els edictes i anuncis del període cobrador en què es publiquin.

L'autoliquidació es presentarà a l'entitat col·laboradora i s'hi adjuntaran els rebuts corresponents a l'abastament domiciliari d'aigua potable corresponents als dotze mesos transcorreguts fins el dia 30 de setembre anterior a la meritació, així com si escau els rebuts que justifiquen les deduccions practicades en la quota anual autoliquidada.

Subir