1700/16 - Concessió del Servei Públic de Transport Col·lectiu Urbà de Viatgers en autobús entre Barcelona i l'Aeroport del Prat de Llobregat –Aerobús- de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.(Veure Convocatòria licitació-Documentació associada)

Volver

Aviso

Avís 9: Publicació document de resposta i aclariments a consultes.------ Avís 8: Publicació Acord Consell Metropolità de data 29/5/2018 d'aixecar suspensió i Acord Consell Metropolità per desestimar recurs de reposició (veure apartat documentació i informació) Avís 7: El TCCSP ha resol no admetre el recurs i aixecar la suspensió del procediment, mitjançant Decret de Presidència s'atorga un nou termini de presentació d'ofertes fins el proper dia 05/06/2018 Avís 6: S'incorpora consulta d'un possible licitador, veure document apartat documentació/informació Consulta Impost sobre Transmissions Patrimonials i AJD Avís 5: Publicació document de resposta i aclariments a consultes. ---- Avís4: Detectat error material al plec de condicions tècniques, en el punt 12.4: aclarim que NO és obligatòria la col·locació d'una màquina d'autovenda a la terminal T2C, ja que el nou servei NO hi pararà. Aquest aclariment "no comporta canvis en la puntuació del sobre 2. Avís3:Detectat error material al Plec de Clàusules Jurídiques, Econòmiques i Administratives, a la clàusula 13.2, on diu "pressupost màxim de licitació establert a la clàusula 6.1" ha de dir clàusula 6" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LICITACIÓ SUSPESA PER RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC -CANCEL·LACIÓ PRESENTACIÓ OFERTES FINS A NOU AVÍS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resolució a Documentació i informació de l'apartat Convocatòria de Licitació

Tipo de procedimiento:
Abierto
Tipo de contrato:
Concessió
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Entidad adjudicadora:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lugar de ejecución:
veure plec
Plazo de ejecución:
La durada prevista del contracte es de sis anys. (veure plecs)
Presupuesto de licitación:
89.582.406,00 € sin IVA

Fecha de la última modificación 15.10.2020 / 15:14

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatoria de licitación

Criterios de valoración de las ofertas:
$estat_convocatoria.tramitacio_blocRev1.tramitacio_criteri_valoracio.getData()
División por lotes y números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garantías exigidas

Provisional:
Garantia provisional: 2.687.472,18 euros.
Definitiva:
5% del presupuesto de adjudicación

Documentación e información

Obtención de la documentación y la información:
Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependencia que tramita:
Contractació

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación:
05.06.18 11:00
Documentación a presentar:
Vegeu plec
Lugar de presentación:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta:
2 mesos
Admisión de variantes:
Vegeu plec

Gastos de publicidad

A càrrec de l'adjudicatari

Publicación en diarios oficiales

Diario Oficial de la Unión Europea:
Fecha de publicación:
18.11.17
Anuncio:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462453-2017:TEXT:ES:HTML&tabId=1
Boletín Oficial de la Provincia:
Fecha de publicación:
28.11.17
Anuncio:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&11/022017022626.pdf&1
Boletín Oficial del Estado:
Fecha de publicación:
25.11.17
Anuncio:
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2017-69599&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Apertura Sobre núm. 2:
Lugar:
ÀMB, 7a Planta, Sala de Plens
Fecha y hora de la apertura:
19.06.18 11:45
Apertura Sobre núm. 3:
Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
01.08.18 12:00

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Apertura Sobre núm. 2

Lugar:
ÀMB, 7a Planta, Sala de Plens
Fecha y hora de la apertura:
19.06.18 11:45

Apertura Sobre núm. 3

Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
01.08.18 12:00

Clasificación y requerimiento

Licitador mejor clasificado:
UTE ALCALABUS,SL -CASTROMIL, SA - EMPRESA MONFORTE,SAU
Documentació:

Adjudicación

Empresa adjudicataria:
UTE ALCALABUS,SL - CASTROMIL, SA - EMPRESA MONFORTE,SAU
Documentació:

Formalización de contrato

Empresa adjudicataria:
UTE ALCALABUS,SL - CASTROMIL, SA - EMPRESA MONFORTE,SAU
Fecha de formalización del contrato:
13.10.20
Documentació:

Renuncia desestimación