Mapa del refós del planejament

El refós de planejament urbanístic de l'AMB consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques de les modificacions del planejament general i del planejament derivat sobre el mateix Pla general vigent a cada municipi.

S'ha de tenir en compte que la documentació disponible al geoservei web del planejament urbanístic no té cap valor normatiu. Només serveix de consulta i referència.
Què és?
El refós de planejament urbanístic de l'AMB consisteix en la transcripció de les determinacions gràfiques dels expedients de modificació de Pla general i de planejament derivat aprovat sobre les determinacions del planejament general, per tots els punts del territori i sempre dibuixades sobre una mateixa base cartogràfica. Permet obtenir una lectura contínua i homogènia sobre el territori de la informació urbanística vigent amb independència de la quantitat de figures de planejament derivat que es puguin solapar en un mateix punt.


Model de mapa del planejament


El refós de planejament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es va encetar l'any 2001 per als 26 municipis inclosos dins el Pla general metropolità aprovat l'any 1976 (tots, excepte Barcelona).

El Pla general metropolità ha estat modificat per més de 1.000 expedients de modificació de Pla general i ha estat desenvolupat per més de 6.000 figures de planejament derivat (planejament parcial i especial). Per això hi havia la necessitat de disposar d'un refós que mostrés de manera clara les determinacions de tots aquests expedients.

Durant els anys successius, es van afegir al refós els altres 9 municipis que formen part de l'Àrea Metropolitana i que disposen d'un Pla d'ordenació urbana (POUM) o un Pla general d'ordenació (PGO) propi.

L'any 2009 es va disposar d'una versió homogènia i contínua per a tots els municipis i prou estructurada com per publicar la informació de manera interactiva a través d'Internet. L'any 2010 es va publicar la primera versió de la web i, a partir d'aquell moment, s'ha anat millorant l'aplicació i actualitzant semestralment la informació mostrada en aquest geoservei del planejament urbanístic.
Continguts i consultes
La informació de caire urbanístic que mostra és la següent:
  • Una proposta de classificació del sòl segons el grau de desenvolupament del planejament.
  • La qualificació urbanística literal determinada pel planejament general o derivat.
  • En el territori afectat per planejament derivat, una assimilació a la qualificació urbanística del pla general del municipi.
  • Les condicions d'ordenació (volumetries) previstes pel planejament.
  • La delimitació de les figures de planejament derivat.
  • Per a les qualificacions no afectades per planejament derivat, es pot consultar la normativa urbanística associada.
  • Sobre la normativa urbanística de cadascun dels municipis amb POUM o PGO propis, s'han refós les determinacions d'aquells expedients normatius que afecten tot el municipi.
El refós s'ha elaborat sobre el mapa topogràfic metropolità a escala 1:1000 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Sobre aquest mapa, s'ha transcrit la informació dels diferents POUM i plans generals vigents. Per al cas dels municipis on és vigent el Pla general metropolità, s'han transcrit els diferents plànols refosos a escala 1:2.000 que es van aprovar posteriorment al Pla general.

Una vegada transcrit el planejament general, s'han refós aquells expedients urbanístics de modificació de Pla general i de planejament derivat aprovats definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i publicats al corresponent diari oficial. La consulta d'aquests expedients es fa directament sobre la documentació emmagatzemada al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya. La transcripció es fa per interpretació dels expedients, atès que moltes vegades les bases cartogràfiques emprades pels expedients són diferents del mapa topogràfic metropolità.

Periòdicament es valida el refós elaborat per l'AMB amb els serveis tècnics dels diferents ajuntaments que hi pertanyen.

Geoportal del planejament
Més productes
A l'opció cerques del geoservei de planejament es pot accedir a les descàrregues de fulls 1:1000 i, clicant sobre qualsevol punt del territori, es poden baixar el corresponents fitxers (format PDF) amb la informació preparada per imprimir-se a escala 1:1000 en format DIN A1. Aquests documents aporten informació complementària (índex d'edificabilitats, servituds...) i d'altres com ara la que s'esmenta al Pla especial del catàleg i patrimoni. Aquests fulls s'actualitzen semestralment.

L'any 2009 es va publicar un plànol a escala 1:40.000 amb la primera versió conjunta i homogènia del refós. Aquest plànol està disponible a les oficines de l'AMB. Sota petició, també es poden lliurar plànols a escala municipal amb el contingut del refós de planejament.

La informació urbanística mostrada en aquesta web també s'ofereix via geoservei. Concretament, amb les especificacions WMS de l'OGC.

Per consultar la normativa associada a claus urbanístiques definides per planejament derivat o bé per consultar un expedient de planejament derivat concret, la Direcció General d'Urbanisme (Generalitat de Catalunya) disposa d'una còpia d'aquests documents, que es pot consultar al seu lloc web. El codi d'identificació dels expedients urbanístics és el mateix tant al web de la Direcció General com al geoservei sobre planejament de l'AMB.

Registre del planejament urbanístic de Catalunya

D'altra banda, l'Àrea Metropolitana ha establert un conveni gràcies al qual el refós de planejament que elabora, i que se serveix des d'aquest web, s'envia periòdicament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè l'incorpori i el publiqui al mapa urbanístic de catalunya (MUC).

Mapa urbanístic de Catalunya