L'AMB informa favorablement la proposta de gestió municipal de l'aigua acordada per Ripollet

Tornar

| Tema: Aigua, Ecologia

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha informat favorablement l'expedient administratiu presentat per l'Ajuntament de Ripollet que determina la nova forma de gestió del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable d'aquest municipi del Vallès Occidental, que es concreta en la constitució d'una empresa pública de capital íntegrament municipal.

Aigua


L'informe favorable de l'AMB s'ha determinat sobre la base de les competències de l'organisme metropolità en aquest àmbit i segons la valoració realitzada pels serveis tècnics del Cicle Integral de l'Aigua de l'AMB.

L'informe preceptiu emès per l'AMB deriva de les competències que es detallen en el Reglament del servei metropolità integral del cicle de l'aigua. Concretament, l'article 3 d'aquest reglament especifica que:

  • Mentre no s'adopti un acord d'integració al servei metropolità dels serveis que actualment presten els ajuntaments metropolitans, aquest seguiran prestant-los en la forma i modalitat que considerin escaients. Per a garantir la coordinació del servei, l'AMB ha d'emetre informes sobre les memòries justificatives de les formes de gestió.
  • L'AMB exerceix les potestats de planificació i coordinació dels serveis del cicle integral de l'aigua en el conjunt de l'àmbit metropolità i, a aquest efecte aprova els corresponents plans i programes de prestació dels serveis, en el marc dels quals s'estableixen les diferents formes de gestió.

En aquest sentit, l'informe de l'AMB recomana a l'Ajuntament de Ripollet incorporar a la documentació presentada el deure d'informar l'AMB dels plans directors i d'inversions, de les interrupcions de subministrament i de qualsevol incident o episodi de contaminació que pugui afectar a la qualitat de l'aigua.

Ripollet és, de moment, l'únic ajuntament metropolità que ha iniciat aquest procés de recuperació de la gestió pública del servei de l'aigua. En el cas que altres ajuntaments metropolitans iniciïn processos similars, l'AMB, basant-se en les seves competències, informarà oportunament les propostes de gestió que es plantegin.  

Prova: $provaURL