MPGM per a la millora de la connectivitat entre el Parc agrari i la Serra de Collserola

MPGM parc agrari collserola
Proposta de connexió entre el Llobregat i Collserola

L'objecte d'aquest document és definir un nou model estructural que garanteixi una xarxa d'espais lliures funcionals al servei d'una millor qualitat urbana i de vida de la població a partir de la configuració de la vora interior del nucli urbà, definint els límits entre la Plana del Paró i els sòls urbans del municipi, alhora que configurant un nou connector territorial entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.

Superficie:
5,2ha
Fases:
Aprobación definitiva -
Dirección y coordinación:

Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic - AMB)

Equipo redactor:

Territoris XLM (Mònica Beguer i Èlia Hernando, arquitectes), Ajuntament d'El Papiol (Tanit Guàrdia, arquitecta) i Jordi Peralta, arquitecte.

Municipios:
El Papiol

Descripción

Títol oficial del pla
Modificació puntual Pla general metropolità per a la millora de la connectivitat entre el Parc agrari i la Serra de Collserola, al municipi d'El Papiol

El nou model estructural dels espais lliures d'El Papiol es proposa sobre la base d'una acurada diagnosi i en particular pel que fa al seu ús, funció i mecanisme d'obtenció, per tal de fer una aposta clara per a la millora de la cohesió interna del centre urbà, de l'accessibilitat, l'habitabilitat i qualitat urbana i la integració amb el paisatge i el patrimoni natural que l'envolta. Aquesta modificació puntual del PGM, pretén esdevenir un instrument en el que s'integrin totes aquestes qüestions, es defineixi el nou model estructural i es presentin les directrius, estratègies i solucions concretes més adequades pel que fa a la localització, l'ús i funció i els mecanismes d'obtenció dels espais lliures i la configuració de les vores urbanes del nucli del Papiol.
La proposta estableix una jerarquia per tal de prioritzar els espais lliures que es considera que tenen una funció estructural en el conjunt. Identifica també aquells sòls de sistema d'espais lliures que no disposen d'una funcionalitat clara o resulten espais residuals o inadequats, i per tant cal revisar o re-situar per tal d'incorporar nous espais lliures de major qualitat i funcionalitat, potenciant una nova configuració de les vores urbanes entre el sòl urbà i la plana del Paró. La re-estructuració del sistema d'espais lliures pretén potenciar la connexió territorial est – oest a través del municipi, fomentant el pas pel Camí dels Colors, com a límit del sòl urbà residencial, i recuperant el Camí de les Argiles, a la banda sud de la plana. Amb aquesta finalitat, es revisa el model de gestió o d'obtenció dels espais lliures actuals i s'estableix els mecanismes que es consideren més adequats per a l'obtenció dels nous espais lliures qualificats.
Les modificacions proposades es poden agrupar en funció de dos objectius principals:
1) Creació de nous espais lliures estratègics
Inclou la re-localització de reserves de parcs i jardins urbans, i la qualificació de nous espais lliures que potenciïn el traçat del Camí dels Colors i el Camí de les Argiles, com a recorreguts d'interès col·lectiu, que millorin l'accessibilitat del municipi i la connectivitat amb el territori.
2) Definició de les noves vores urbanes
Inclou la qualificació de nous espais lliures en sòl no urbanitzable per a dotar d'espais d'estada i lleure naturals, de titularitat pública, que acompanyin al recorregut del camí dels Colors, que connecta els àmbits del Parc Agrari del Baix Llobregat i del Parc de la Serra de Collserola definint una nova vora urbana amb la Plana del Paró pel nord.