Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 3a. Centre direccional comercial i de reequipament de Sant Joan Despí
  Artículo
  Article 96 - Definició

Article 96 - Definició


1. Subzona amb preponderància d'equipaments comunitaris i activitats administratives, burocràtiques i comercials.

2. El Pla General incorpora, en aquesta subzona, les directrius del pla parcial d'iniciativa pública de Sant Joan Despí, reduint, això no obstant, el nombre d'habitatges i millorant els estàndards urbanístics. La reducció de l'edificació per a habitatges comporta l'augment de l'edificació per als usos relacionats als apartats a) i e) de l'article següent.