Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 1a. Disposicions comunes
  Artículo
  Article 91 - Desenvolupament mitjançant plans parcials

Article 91 - Desenvolupament mitjançant plans parcials


1. Els plans parcials que desenvolupen les previsions d'aquest Pla General, a les diferents subzones de centres direccionals, hauran d'ajustar‑se a les seves determinacions.

2. Mentre no s'hagi aprovat el Pla Parcial de la totalitat d'un sector de centre direccional, es podran, d'acord amb el que assenyala l'article 76 del Reglament de planejament, redactar Plans Especials que tinguin per objecte el desenvolupament d'elements d'infrastructura i d'equipament continguts al sector, o l'assenyalament de subsectors a desenvolupar prioritàriament amb independència de la resta del sòl, sobre la base de l'aprovació d'un avanç d'ordenació de la totalitat del sector que determini els elements infrastructurals bàsics, d'acord amb l'article 13 de la Llei de Catalunya 3/1984, de 9 de gener, de mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic.