Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 2n. Característiques estètiques de les edificacions
  Artículo
  Article 89 - Orientació de la composició arquitectònica

Article 89 - Orientació de la composició arquitectònica


1. Correspon als ajuntaments respectius orientar la composició arquitectònica i regular les condicions estètiques aplicables en cada cas als edificis de caràcter artístic, històric, arqueològic, típic o tradicional inclosos al catàleg que es formuli a aquest efecte.

2. Les construccions en llocs immediats o que formin part d'un grup d'edificis del caràcter indicat al paràgraf anterior hauran d'harmonitzar amb el mateix, i s'observarà la mateixa limitació quan, sense que existeixi un conjunt d'edificis, n'hi hagués diversos o algun de gran importància o qualitat.

3. En tots els casos a què es refereixi aquest article, quan existeixi un servei tècnic municipal amb comesa específica sobre els edificis artístics i arqueològics, serà preceptiu com a previ a la concessió de la llicència d'obres corresponent l'informe d'aquest servei, al qual competirà a més la inspecció dels treballs durant la seva execució.