Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 4a. Indústries
  Artículo
  Article 83 - Condicions de caràcter general

Article 83 - Condicions de caràcter general


1. Seran les següents:

1a. Tot local industrial tindrà una superfície mínima de 10 m2.
2a. Les indústries, excepte les de 1a. categoria, autoritzades en edifici de nova planta amb ús d'oficines o habitatges, hauran de disposar d'accessos independents i no tenir comunicació amb els locals d'altres usos.
3a. L'altura mínima lliure dels locals serà de 2,50 m., que podrà reduir-se a 2,10 m. a les zones de magatzem i dependències que no s'utilitzin permanentment per persones.
4a. La il·luminació artificial s'adaptarà a les exigències que, per a aquest ús, preveuen les disposicions d'aplicació general.
5a. Només s'admetran locals industrials al primer soterrani, que haurà de constituir una unitat amb el local de la planta immediata superior i disposarà obligatòriament de ventilació artificial i de condicions adequades d'aïllament tèrmic, així com de protecció contra humitats.

2. S'observaran, a més, les condicions següents:

a. el dimensionament d'escales serà el que preveu l'article 71
b. els serveis d'higiene seran els que es determinin en la condició 5a. del paràgraf 2 de l'article 78 per a locals comercials, amb les peculiaritats següents:

1a. els serveis sanitaris de diversos locals que formin un conjunt podran agrupar-se
2a. aquests serveis hauran d'estar disposats de manera que no tinguin accés directe des de les naus o sales de treball, sinó que hi hagi un local o una habitació interposada, que es podrà utilitzar per a la col·locació dels lavabos

c. les ventilacions natural i artificial s'ajustaran al que disposen, respectivament, les condicions 6a. i 7a. del paràgraf 2 de l'esmentat article 78.