Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación

Volver
 • Títol
  Títol II. Marc urbanístic
  Capítol
  Capítol 1r. De les zones i les edificacions
  Artículo
  Article 8

Article 8


1. Tenen la consideració d'actuacions de rehabilitació aquelles que comporten augment de volum, increment del nombre d'habitatges o canvi d'ús.

2. Les addicions de volum possibles, quan resultin permesos segons la reglamentació que per a cada zona fa el PGM, hauran de produir-se amb especial consideració de l'impacte que suposin per a la composició general de l'edifici.

3. En qualsevol cas, es permet l'addició de volums estrictes deguts als elements tècnics d'instal·lacions comunitàries, ascensors, comptadors i serveis generals, quan la seva implantació formi part de l'actuació.