Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Artículo
  Article 74 - Denegació de llicències motivada per la protecció del medi ambient

Article 74 - Denegació de llicències motivada per la protecció del medi ambient


1. L'Administració municipal denegarà la llicència que habiliti per a l'edificació, instal·lació o ús, quan per les característiques de l'activitat a desenvolupar‑hi o per la disposició de l'edificació i de les seves instal·lacions, o pels efectes de o sobre l'entorn, o sobre la trama urbana i la de serveis de circulació, es puguin generar situacions nocives per al medi ambient, com són les de contaminació atmosfèrica, pertorbacions per sorolls i vibracions, risc d'explosions i incendis, riscos mecànics i similars, desfiguració de la perspectiva del paisatge o trencament de l'harmonia paisatgística o arquitectònica.

2.  Els ajuntaments o, si escau, la Corporació Metropolitana reglamentaran els supòsits en què, segons el paràgraf ante­rior, es generen situacions perjudicials per al medi ambient.