Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Artículo
  Article 73 - Il·luminació i ventilació de les escales

Article 73 - Il·luminació i ventilació de les escales


1. Les escales tindran il·luminació lateral directa en l'espai de cada planta, a través de patis de ventilació o de llums o per façana mitjançant obertures d'1,25 m2 de superfície mínima.

2. S'exceptua del que disposa el paràgraf anterior la planta baixa en tot cas, i les dues últimes, quan l'escala tingui il·luminació i ventilació zenital. En aquest cas la il·luminació i ventilació s'hauran d'obtenir mitjançant obertures d'1,25 m2 de superfície mínima. El buit de l'escala haurà de tenir en planta la mateixa superfície mínima.

3. Les escales tindran, com a mínim, ventilació permanent a la part superior. També disposaran d'entrada d'aire a la part baixa, que podrà ser a través de la porta del vestíbul si no hi ha doble porta o a través del pati a la primera planta on arribi el pati.