Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Artículo
  Article 71 - Conceptes sobre edificabilitat

Article 71 - Conceptes sobre edificabilitat


1. Els conceptes sobre edificabilitat expressats sota els noms d'"índex d'edificabilitat zonal o bruta", "superfície de sostre edi­ficable", "envoltant màxima d'edificació", "índex d'edificabilitat neta" i "índex d'edificabilitat complementària zonal", emprats en aquestes Normes, són els que es defineixen a continuació:

2. S'entén per índex d'edificabilitat zonal o bruta el límit màxim d'edificabilitat, expressat en m2st/m2s (metre quadrat sostre edificable/metre quadrat sòl) de l'àrea de referència de cada unitat de zona.

3. La superfície de sostre edificable és la suma de totes les superfícies cobertes, corresponents a les plantes que, de conformitat amb les normes sobre ordenació, tinguin la consideració de baixes i pisos.

Es computaran també per al càlcul d'aquesta superfície les corresponents als cossos sortints tancats o semitancats, les de les edificacions o cossos d'edificació auxiliars i les de les edificacions existents que es conservin.
No es computaran les superfícies d'accessos públics sota pòrtics o porxades obertes i les superfícies de sostre per a dotacions públiques.

4. L'envoltant màxima d'edificació és la que resulta segons els paràmetres o constants en cada tipus d'ordenació.

5. L'índex d'edificabilitat neta és la relació existent en­tre la superfície de sostre edificable i la màxima superfície de sòl per a usos privats, un cop deduïts els sòls de cessió obligatòria en cada zona, en sòl urbanitzable.

6. L'índex d'edificabilitat complementari zonal és el límit màxim d'edificabilitat, expressat en metres quadrats de sostre per metre quadrat de sòl (m2 sostre/m2 sòl), de l'àrea de referència de cada unitat de zona, que en algunes zones s'addiciona a l'edificabilitat zonal per destinar‑la exclusivament a usos comercials i d'oficina. El sostre resultant d'aquesta edificabilitat podrà concentrar‑se o distribuir‑se homogèniament quan sigui desitjable i d'interès general destinar una superfície major de sostre a usos comercials o d'oficina. L'excés sobre l'edificabilitat complementària haurà de detreure's, o substituir‑se en cas d'edificacions o usos ja existents, de l'edificabilitat resultant de l'aplicació de l'índex d'edificabilitat zonal.

 • Modificació del PGM en relació amb la modificació dels usos de les zones qualificades com a clau 14b, zones de remodelació privada, de Barcelona.

  Municipio
  Barcelona

  Aprovada definitivament i donada conformitat al text refós per Resolucions del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 23 de juliol de 1998 i de 2 de febrer de 1999 (DOGC núm. 2879 de 30/04/1999)

  Art. 71.6 Modificació dels usos contemplats en el coeficient complementari zonal

  L'índex d'edificabilitat complementari zonal és el límit màxim d'edificabilitat, expressat en metres quadrats de sostre per metre quadrat de sòl (m2st/m2s), de l'àrea de referència de cada unitat de zona, que en algunes zones s'addiciona a l'edificabilitat zonal per destinar-la exclusivament a usos comercials, d'oficina, d'equipament de titularitat privada, incloses en aquests les residències assistides i les residències d'estudiants que reuneixin les condicions idònies d'interès públic, així com els residencials previstos en l'article 277.1, amb exclusió expressa de l'habitatge i els aparthotels, motels i residències o similars que facilitin un règim d'allotjament de llarga durada . El sostre resultant d'aquesta edificabilitat podrà concentrar-se o distribuir-se homogèniament quan sigui desitjable i d'interès general destinar una superfície major de sostre a aquests usos especificats, i podrà incorporar-se l'espai necessari per a càrrega i descàrrega en funció de l'ús dels edificis a preveure. L'excés sobre l'edificabilitat complementària s'haurà de detreure, o substituir-se en cas d'edificacions o usos ja existents, de l'edificabilitat resultant de l'aplicació de l'índex d'edificabilitat zonal.

  Disposició addicional.

  En els plans aprovats pel desenvolupament de la zona 14b, hauran d'aplicar-se les modificacions introduïdes en els articles referents a l'edificabilitat, usos i reserva de sistemes, en els següents termes:

  a. L'article 71,6 serà d'aplicació automàtica.