Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Artículo
  Article 67 - Ajustos en els límits de les zones

Article 67 - Ajustos en els límits de les zones


1. La divisió del territori en zones i la delimitació d'aquestes es realitza en aquest Pla General.

2. Els Plans Especials o els Plans Parcials, en els seus casos respectius, poden corregir els límits de les zones en els termes assenyalats a l'article anterior quan es tracti d'ajustos deguts a:

a. Les alineacions o línies d'edificació actuals.
b. Les característiques topogràfiques del terreny.
c. Els límits de les propietats.
d. L'existència d'arbrat, vegetació o altres elements naturals o artificials d'interès que justifiquin la correcció.