Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Artículo
  Article 64 - Unitat de zona

Article 64 - Unitat de zona


S'entén per unitat de zona tota superfície homogèniament qualificada per aquest Pla General i delimitada per sòls de diferent qualificació urbanística i individualitzada per una mateixa àrea de referència.