Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Artículo
  Article 62 - Complementació de l'estructura del territori

Article 62 - Complementació de l'estructura del territori


L'estructura del territori d'aquest Pla General, determinada pels sistemes generals, es completa mitjançant la zonificació en el sòl urbà i en el sòl urbanitzable programat; la previsió de sòl per a operacions futures, dins d'unes línies generals d'ordenació, coherents amb la total ordenació del conjunt, i la preservació de l'altre sòl, el qual se sotmet a protecció per evitar la seva degradació i incorporació a l'àrea edificada.