Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Artículo
  Article 60 - Determinació dels sistemes generals i locals

Article 60 - Determinació dels sistemes generals i locals


1. Els sistemes generals i els locals en sòl urbà estan dibuixats als plànols b‑2 i b‑3 a escala 1:5000 i 1:10.000, respectivament.

2. Els sistemes locals són els de les ordenacions anteriors que es respecten; els determinats en aquest Pla General; els previstos als estàndards regulats en aquestes Normes, necessitats de precisió en el planejament de detall ulte­rior; i aquells que, respectant el mínim establert en aquest Pla General s'estableixin als Plans Parcials i als Plans Especials.