Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Artículo
  Article 55 - Destinació del sòl en l'ordenació

Article 55 - Destinació del sòl en l'ordenació


1. El sòl, per la seva destinació en l'ordenació del territori, s'afecta en aquest Pla General a algun dels objectius següents:

a. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció.
b. Espais lliures destinats a parcs públics, zones verdes i parcs forestals.
c. Equipaments comunitaris i centres públics.
d. Instal·lacions per a serveis tècnics d'interès general.
e. Zones de protecció de sistemes, diferents de les esmentades a l'apartat a).
f. Sistemes viaris, d'estacionaments i d'espais lliures de caràcter local i dotacions comunitàries d'aquest mateix caràcter.
g. Edificació i usos públics, privats o col·lectius, un cop el sòl compti amb tots els elements d'urbanització i se l'hagi dotat dels sistemes corresponents.

2. La concreció de la destinació del sòl reservat a equipaments, a què es refereix l'apartat c), s'efectuarà d'acord amb el que es determina a la secció 2a del capítol 4t del títol III, i la localització i precisió de les determinacions dels apartats f) i g) es realitzarà, al sòl urbanitzable, mitjançant els plans parcials o especials que, en desenvolupament d'aquest Pla general, s'elaborin i s'aprovin.