Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Artículo
  Article 50 - Abandó o paralització de les obres

Article 50 - Abandó o paralització de les obres


1. Les obres o instal·lacions hauran d'acabar-se dins del termini establert a la llicència o, si és el cas, en el de la pròrroga o pròrrogues concedides.

2. En cap cas no es permetrà que les obres, un cop iniciades, quedin sense concloure, o en forma que enlletgeixin l'aspecte de la via pública o desmereixin de les condicions estètiques de paratge o pertorbin la normal utilització de l'immoble.

3. En el cas que les obres quedessin abandonades o paralitzades, sense perjudici que l'autoritat municipal pugui ordenar l'execució dels treballs que s'estimin necessaris per evitar els efectes determinats a l'apartat anterior, la inspecció ho comunicarà al servei municipal competent als fins establerts al Reglament d'edificació forçosa i Registre municipal de solars.